Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kiyoshi Kuramoto

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Kenji Kurosaki(Department of Physics, Nagoya University), Yusuke Nakauchi(Japan Aerospace Exploration Agency), Chairperson:Kiyoshi Kuramoto(Hokkaido University), Takanori Sasaki(Department of Astronomy, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

Kiyoshi Kuramoto1, Hidenori Genda2, *Naoki Terada3, Hiroki Senshu4, Taishi Nakamoto5, Planetary Exploration Committee JSPS, Working term for revision of reply document for RFI JSPS (1.Graduate School of Sciences, Hokkaido University, 2.Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology, 3.Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Jooyeon Geem1, Masateru Ishiguro1, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda2, Hiroyuki Naito3, Hidekazu Hanayama4, yoonyoung kim10, Yuna G. Kwon1, Sunho Jin1, Tomohiko Sekiguchi5, Ryo Okazaki5, Jeremie J. Vaubaillon6, Masataka Imai7, Tatsuharu Oono8, Yuki Futamuts8, Seiko Takagi8, Mitsuteru Sato8, Kiyoshi Kuramoto8, Makoto Watanabe9 (1.Astronomy program, Dept of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Okayama Observatory, Kyoto University, 3.Nayoro Observatory, 4.Ishigakijima Astronomical Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, 5.Hokkaido University of Education, 6.Observatoire de Paris, I.M.C.C.E., 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 9.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 10.Max Planck Institute for Solar System Research)

*Masateru Ishiguro1, Jooyeon Geem1, Hiroyuki Naito2, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda3, Tatsuharu Ono4, Seiko Takagi4, Mitsuteru Sato4, Kiyoshi Kuramoto4, Tomohiko Sekiguchi5, Masataka Imai6, Makoto Watanabe7, Katsuhito Ohtsuka8, Sunao Hasegawa9, Takashi Ito10, Fumi Yoshida11, Tomoko Arai11 (1.Department of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Nayoro Observatory, 3.Okayama Observatory, Kyoto University, 4.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 5.Hokkaido University of Education, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 8.Tokyo Meteor Network, 9.Japan Aerospace Exploration Agency, 10.National Astronomical Observatory of Japan, 11.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Jooyeon Geem1, Masateru Ishiguro1, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda2, Hiroyuki Naito3, Hidekazu Hanayama4, yoonyoung kim10, Yuna G. Kwon1, Sunho Jin1, Tomohiko Sekiguchi5, Ryo Okazaki5, Jeremie J. Vaubaillon6, Masataka Imai7, Tatsuharu Oono8, Yuki Futamuts8, Seiko Takagi8, Mitsuteru Sato8, Kiyoshi Kuramoto8, Makoto Watanabe9 (1.Astronomy program, Dept of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Okayama Observatory, Kyoto University, 3.Nayoro Observatory, 4.Ishigakijima Astronomical Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, 5.Hokkaido University of Education, 6.Observatoire de Paris, I.M.C.C.E., 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 9.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 10.Max Planck Institute for Solar System Research)

*Masateru Ishiguro1, Jooyeon Geem1, Hiroyuki Naito2, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda3, Tatsuharu Ono4, Seiko Takagi4, Mitsuteru Sato4, Kiyoshi Kuramoto4, Tomohiko Sekiguchi5, Masataka Imai6, Makoto Watanabe7, Katsuhito Ohtsuka8, Sunao Hasegawa9, Takashi Ito10, Fumi Yoshida11, Tomoko Arai11 (1.Department of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Nayoro Observatory, 3.Okayama Observatory, Kyoto University, 4.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 5.Hokkaido University of Education, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 8.Tokyo Meteor Network, 9.Japan Aerospace Exploration Agency, 10.National Astronomical Observatory of Japan, 11.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

9:15 AM - 9:30 AM

*Kiyoshi Kuramoto1,2, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Jean Pierre Bibring3, David Lawrence4, Hidenori Genda5, Naru Hirata6, Takeshi Imamura7, Shingo Kameda8, Koji Matsumoto9, Hideaki Miyamoto7, Tomokatsu Morota10, Hiroshi Nagaoka2, Hiromu Nakagawa11, Tomoki Nakamura11, Kazunori Ogawa12, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sho Sasaki13, Hiroki Senshu14, Shogo Tachibana7,2, Naoki Terada11, Tomohiro Usui2, Koji Wada14, Sei-ichiro WATANABE10, MMX study team (1.Hokkaido Univ., 2.JAXA, 3.IAS, 4.APL, 5.ELSI, 6.Aizu Univ., 7.Univ. of Tokyo, 8.Rikkyo Univ., 9.NAOJ, 10.Nagoya Univ., 11.Tohoku Univ., 12.Kobe Univ., 13.Osaka Univ., 14.Chiba Inst. Tech.)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations