Japan Geoscience Union Meeting 2019

Takaya Inamori

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Takayuki Hirai1, Hong Peng1, Manabu Yamada1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ralf Srama2, Harald Kruger3, Jun-ichi Watanabe4, Takashi Ito4, Masateru Ishiguro5, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta7, Shogo Tachibana8, Takashi Mikouchi8, Shinsuke Abe9, Katsuhito Ohtsuka10, Seitaro Urakawa11, Keiko Nakamura-Messenger12, Mutsumi Komatsu13, Shingo Kameda14, Masato Kagitani6, Naru Hirata15, Hirohide Demura15, Sho Sasaki16, Takahiro Hiroi17, Goro Komatsu18, Hidehiro Kaneda19, Takaya Inamori19, Takaya Okamoto20, Toshifumi Yanagisawa20, Makoto Yoshikawa20, Hajime Yano20, Tatsuaki Okada20, Takahiro Iwata20, Takafumi Ootsubo20, Yasuhiro Kawakatsu20, Hiroyuki Toyota20, Kazutaka Nishiyama20, Takeshi Takashima20 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute, 4.National Astronomical Observatory of Japan , 5.Seoul National Universtiy, 6.Tohoku University, 7.Hiroshima University, 8.The University of Tokyo, 9.Nihon University, 10.Tokyo Meteor Network, 11.Japan Spaceguard Association, 12.NASA , 13.The Graduate University for Advanced Studies, 14.Rikkyo University, 15.Aizu University, 16.Osaka University, 17.Brown University, 18.D'Annunzio University, 19.Nagoya University, 20.JAXA)

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kazutaka Yamaoka1, Hiroyasu Tajima1, Kikuko Miyata2, Takaya Inamori2, Yoshinori Sasai1, Kazuhiro Nakazawa3, Satoshi Masuda1, Koji Matsushita4, Kazuya Itoh4, Hiromitsu Takahashi5, Kyoko Watanabe6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.School of Engineering, Nagoya University, 3.School of Science, Nagoya University, 4.Technical Center, Nagoya University, 5.School of Science, Hiroshima University, 6.National Defence Academy of Japan)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kazutaka Yamaoka1, Hiroyasu Tajima1, Kikuko Miyata2, Takaya Inamori2, Yoshinori Sasai1, Kazuhiro Nakazawa3, Satoshi Masuda1, Koji Matsushita4, Kazuya Itoh4, Hiromitsu Takahashi5, Kyoko Watanabe6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.School of Engineering, Nagoya University, 3.School of Science, Nagoya University, 4.Technical Center, Nagoya University, 5.School of Science, Hiroshima University, 6.National Defence Academy of Japan)