Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kazuhiro Nakazawa

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kazutaka Yamaoka1, Hiroyasu Tajima1, Kikuko Miyata2, Takaya Inamori2, Yoshinori Sasai1, Kazuhiro Nakazawa3, Satoshi Masuda1, Koji Matsushita4, Kazuya Itoh4, Hiromitsu Takahashi5, Kyoko Watanabe6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.School of Engineering, Nagoya University, 3.School of Science, Nagoya University, 4.Technical Center, Nagoya University, 5.School of Science, Hiroshima University, 6.National Defence Academy of Japan)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kazutaka Yamaoka1, Hiroyasu Tajima1, Kikuko Miyata2, Takaya Inamori2, Yoshinori Sasai1, Kazuhiro Nakazawa3, Satoshi Masuda1, Koji Matsushita4, Kazuya Itoh4, Hiromitsu Takahashi5, Kyoko Watanabe6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.School of Engineering, Nagoya University, 3.School of Science, Nagoya University, 4.Technical Center, Nagoya University, 5.School of Science, Hiroshima University, 6.National Defence Academy of Japan)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 101 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

4:45 PM - 5:00 PM

*Kazuhiro Nakazawa1, Takahiro Matsumoto2, Yuuki Wada2, Alexia Fabiani1, Teruaki Enoto3, Kazufumi Okuda2, Yoshihiro Furuta4, Yuki Aizawa2, Takayuki Yuasa5, Harufumi Tsuchiya4, Mitsuteru Sato6, Kazuo Makishima7 (1.Nagoya University, 2.University of Tokyo, 3.Kyoto University, 4.JAEA, 5.RIKEN, 6.Hokkaido University, 7.Kalvi IPMU, University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 202 (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

11:30 AM - 11:45 AM

*Yuuki Wada1,2, Teruaki Enoto3, Takahiro Matsumoto1, Kazuhiro Nakazawa4, Yoshihiro Furuta5, Takayuki Yuasa, Harufumi Tsuchiya5, Daisuke Yonetoku6, Tatsuya Sawano6, Kazuo Makishima1,2, Masashi Kamogawa7, Yoshitaka Nakamura8, Takeshi Morimoto9, Mitsuteru Sato10, Hideo Sakai11, Hidehito Nanto12, Tomoo Ushio13 (1.The University of Tokyo, 2.RIKEN, 3.Kyoto University, 4.Nagoya University, 5.Japan Atomic Energy Agency, 6.Kanazawa University, 7.Tokyo Gakugei University, 8.Kobe City College of Technology, 9.Kindai University, 10.Hokkaido University, 11.University of Toyama, 12.Kanazawa Institute of Technology, 13.Tokyo Metropolitan University)