Japan Geoscience Union Meeting 2019

Ryokei Yoshimura

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Naoto Ishikawa1, Ryokei Yoshimura2, Tesfaye Kidane11, Shin-ichiro Higashino3, Shin-ichi Kagashima4, Nobutatsu Mochizuki6, Ameha A. Muluneh5, Kirika Kitagawa4, Mamoru Kadoya7, Noriaki Obara10, Yo-ichiro Otofuji9, Minoru Funaki, Tetsu Kogiso1, Masakazu Fujii8 (1.Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Graduate School of Engineering, Kyushu University, 4.Yamagata University, 5.Addis Ababa University, 6.Kumamoto University, 7.X-TREME COMPOSITE JAPAN, 8.National Institute of Polar Research, 9.Japan Geochronology Network, 10.Robotista, 11.University of KwaZulu Natal)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Naoto Ishikawa1, Ryokei Yoshimura2, Tesfaye Kidane11, Shin-ichiro Higashino3, Shin-ichi Kagashima4, Nobutatsu Mochizuki6, Ameha A. Muluneh5, Kirika Kitagawa4, Mamoru Kadoya7, Noriaki Obara10, Yo-ichiro Otofuji9, Minoru Funaki, Tetsu Kogiso1, Masakazu Fujii8 (1.Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 3.Graduate School of Engineering, Kyushu University, 4.Yamagata University, 5.Addis Ababa University, 6.Kumamoto University, 7.X-TREME COMPOSITE JAPAN, 8.National Institute of Polar Research, 9.Japan Geochronology Network, 10.Robotista, 11.University of KwaZulu Natal)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

11:30 AM - 11:45 AM

*Koki Aizawa1, Hisashi Asaue2, Katsuaki Koike3, Shinichi Takakura4, Toru Yoshinaga10, Makoto Uyeshima5, Takao Koyama5, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Yusuke Yamashita7, Hiroshi Ichihara9, Mitsuru Utsugi8, Kaori Tsukamoto12, Dan Muramatsu12, Yoshiko Teguri1,11, Kazunari Uchida1, Hideaki Hase6, Azusa Shito1, Satoshi Matsumoto1, Takeshi Matsushima1, Hiroshi Shimizu1 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Laboratory on Innovative Techniques for Infrastructures, Kyoto University, 3.Environmental Geosphere Engineering, Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 4.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 6.GERD, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 9.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 10.Kumamoto University, 11.Japan Meteorological Agency, 12.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Makoto Uyeshima1, Maki Hata1, Hiroshi Ichihara2, Ryokei Yoshimura3, Koki Aizawa4 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Makoto Uyeshima1, Maki Hata1, Hiroshi Ichihara2, Ryokei Yoshimura3, Koki Aizawa4 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Naoto Ishikawa2, Tesfaye Kidane3, Shin-ichi Kagashima4, Nobutatsu Mochizuki5, Ameha Atnafu Muluneh3, Kirika Kitagawa4, Taito Ikema6 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 3.Addis Ababa University, 4.Faculty of Science, Yamagata University, 5.Priority Organization for Innovation and Excellence, Kumamoto University, 6.Faculty of Science, Kyoto University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Naoto Ishikawa2, Tesfaye Kidane3, Shin-ichi Kagashima4, Nobutatsu Mochizuki5, Ameha Atnafu Muluneh3, Kirika Kitagawa4, Taito Ikema6 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 3.Addis Ababa University, 4.Faculty of Science, Yamagata University, 5.Priority Organization for Innovation and Excellence, Kumamoto University, 6.Faculty of Science, Kyoto University)