Japan Geoscience Union Meeting 2019

Hirofumi Yamamoto

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

9:15 AM - 9:30 AM

*Shuhei Totsuka1, Jun-ichiro Ishibashi2, Kazuhiko Shimada2, Kei Ikehata3, Hideaki Machiyama4, Koichi Iijima4, Hirofumi Yamamoto4, Hidenori Kumagai4, Ken Ikehara5, Toru Yamasaki5, Yutaro Takaya6, Toshiro Nagase7, Thomas Tindell8, Kotaro Yonezu8, Yuki Tada8 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, 4.Research and Development Center for Submarine Resources, JAMSTEC, 5.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Department of Resources and Environmental Engineering School of Creative Science and Enginerring, Waseda University, 7.Tohoku University Museum, 8.Department of Earth Resources Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

11:15 AM - 11:30 AM

*Koichiro Fujinaga1,2, Kazutaka Yasukawa3,1, Tatsuo Nozaki4,2,1,5, Shiki Machida1,2, Yutaro Takaya6,2,1, Junichiro Ohta1,2, Moei Yano3, Ryo Shimomura3, Erika Tanaka3, Kazuhide Mimura3, Koichi Horinouchi3, Kenji Matsumoto3, Yoichi Usui4, Hirofumi Yamamoto4, Kentaro Nakamura3, Yasuhiro Kato2,3,1, KM17-14C cruise members (1.Ocean Resources Research Center for Next Generation, Chiba Institute of Technology, 2.Frontier Research Centerfor Energy and Resources, School of Engineering, The University of Tokyo, 3.Department of Systems Innovation, School of Engineering, The University of Tokyo, 4.Japan Agencyfor Marine-Earth Science and Technology, 5.Department of Planetology, Graduate Schoolof Science, Kobe University, 6.Department of Resources and Environmental Engineering School of Creative Science and Engineering, Waseda University)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Jun-ichiro Ishibashi1,2, Shuhei Totsuka2, Akihi Tsutsumi2, Naru Tsukamoto2, Yusuke Kira2, Kazuhiko Shimada1, Toru Yamasaki3, Ken Ikehara3, Toshiro Nagase4, Yutaro Takaya5,9, Kei Ikehata6, Takashi Goto7, Chitaro Gouzu7, Ryuichi Shinjo8, Hideaki Machiyama9, Koichi Iijima9, Hirofumi Yamamoto9, Hidenori Kumagai9 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science, Kyushu University, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Tohoku University Museum, 5.School of Creative Science and Enginerring, Waseda University, 6.Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, 7.Hiruzen Institute for Geology and Chronology, 8.Faculty of Science, University of the Ryukyus, 9.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Jun-ichiro Ishibashi1,2, Shuhei Totsuka2, Akihi Tsutsumi2, Naru Tsukamoto2, Yusuke Kira2, Kazuhiko Shimada1, Toru Yamasaki3, Ken Ikehara3, Toshiro Nagase4, Yutaro Takaya5,9, Kei Ikehata6, Takashi Goto7, Chitaro Gouzu7, Ryuichi Shinjo8, Hideaki Machiyama9, Koichi Iijima9, Hirofumi Yamamoto9, Hidenori Kumagai9 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu University, 2.Graduate School of Science, Kyushu University, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Tohoku University Museum, 5.School of Creative Science and Enginerring, Waseda University, 6.Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba, 7.Hiruzen Institute for Geology and Chronology, 8.Faculty of Science, University of the Ryukyus, 9.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)