Japan Geoscience Union Meeting 2019

Tatsuya Ishiyama

Convener, Chairperson

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Tatsuya Ishiyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Hiroshi Sato1, Kayoko Tsuruga2, Hisatoshi Baba3, Tatsuya Ishiyama1, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4, Toshifumi Hayashi2, Yoshihiro Sekino2, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA5, Naoshi Hirata1,5 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Tokai Univerisity, 4.JGI Inc., 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

3:45 PM - 4:00 PM

*Kayoko Tsuruga1, Hiroshi Sato2, Hisatoshi Baba3, Yoshihiro Sekino1, Toshifumi Hayashi1, Hayato Kondotec1, Chiharu Aoyama1, Tetsutaro Aikawa1, Tatsuya Ishiyama2, Masanao Shinohara2, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Tokai University, 4.JGI, Inc.)

4:00 PM - 4:15 PM

*Hisatoshi Baba1, Kayoko Tsuruga2, Hiroshi Sato3, Tatsuya Ishiyama3, Masanao Shinohara3, Takahito Nishimiya4, Shintaro Abe5 (1.Department of Marine and Earth Science, Tokai University, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 5.Association for the Development of Earthquake Prediction)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Kotaro Mizutani1, Daisuke Hirouchi1, Nobuhisa Matsuta2, Tatsuya Ishiyama3, Nobuhiko Sugito4, Ken-ichi Yasue5, Yoshihiro Takeshita1, Natsuko Fujita6, Hiroshi Sawa7, Ryosuke Doke8, Haruo Maruyama9, Kazutaka Ikeda10, Kamishiro Fault (1.Shinshu University, 2.Okayama University, 3.ERI, University of Tokyo, 4.Hosei University, 5.Toyama University, 6.JAEA, 7.Tsuruoka Nat.Col.Tech., 8. Hot Springs Research Institute of Kanagawa Pref., 9.Kisoseiho High school, 10.Mochiduki Elementary School)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Kotaro Mizutani1, Daisuke Hirouchi1, Nobuhisa Matsuta2, Tatsuya Ishiyama3, Nobuhiko Sugito4, Ken-ichi Yasue5, Yoshihiro Takeshita1, Natsuko Fujita6, Hiroshi Sawa7, Ryosuke Doke8, Haruo Maruyama9, Kazutaka Ikeda10, Kamishiro Fault (1.Shinshu University, 2.Okayama University, 3.ERI, University of Tokyo, 4.Hosei University, 5.Toyama University, 6.JAEA, 7.Tsuruoka Nat.Col.Tech., 8. Hot Springs Research Institute of Kanagawa Pref., 9.Kisoseiho High school, 10.Mochiduki Elementary School)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

9:45 AM - 10:00 AM

*Masanobu Shishikura1, Hideaki Maemoku2, Tomoo Echigo3, Yuichi Namegaya1, Tatsuya Ishiyama4, Ryo Kinjo2, Naoto Inoue3 (1.Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.Hosei University, 3.Geo-Reserch Institute, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

10:15 AM - 10:30 AM

*Naoki IKEGUCHI1, Nobuhisa Matsuta2, Kyoko Kagohara3, Shinsuke Okada4, Daisuke Hirouchi5, Tatsuya Ishiyama1, Katsuya Noda6, Hiroshi Sato1 (1.Earthquake Resarch Institute University of Tokyo, 2.Graduate School of Education, Okayama University, 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Graduate school of Science, Tohoku University, 5.Faculty of Education, Shinshu University, 6.GEOSYS Inc.)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

11:45 AM - 12:00 PM

*Tatsuya Ishiyama1, Naoko Kato1, Shin Koshiya2, Hiroshi Sato1, Makoto MATSUBARA3, Tomoko Elizabeth Yano3, Taro Koike4, Katsuya Noda4 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Science and Engineering, Iwate University, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 4.Geosys, Inc. )

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General