Japan Geoscience Union Meeting 2019

Shinichi Takakura

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:45 PM - 3:00 PM

*Satoru Yamaguchi1, Yuto Yamanaka2, Akira Mimura1, Kazuki Fkue1, Daigo Furukawa1, Tada-nori Goto3, Hisatoshi Koji3, Sota Kawaguchi3, Koki Aizawa4, Shinichi Takakura5 (1.Department of Geosciences, Graduate School of Science, Osaka City University, 2.Faculty of Science, Osaka City University, 3.Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University, 5. Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

11:15 AM - 11:30 AM

*Satoru Yamaguchi1, Daisuke Takakuwa2, Akira Mimura1, Kazuki Fkue1, Shigehiro Katoh3, Hideki Murakami4, Shinichi Takakura5 (1.Department of Geosciences, Graduate School of Science, Osaka City University, 2.Faculty of Science, Osaka City University, 3.The Museum of Nature and Human Activities, 4.Science and Technology Unit, Research and Education Faculty, Kochi University, 5.Geological Survey of Japan, Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

11:30 AM - 11:45 AM

*Koki Aizawa1, Hisashi Asaue2, Katsuaki Koike3, Shinichi Takakura4, Toru Yoshinaga10, Makoto Uyeshima5, Takao Koyama5, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Yusuke Yamashita7, Hiroshi Ichihara9, Mitsuru Utsugi8, Kaori Tsukamoto12, Dan Muramatsu12, Yoshiko Teguri1,11, Kazunari Uchida1, Hideaki Hase6, Azusa Shito1, Satoshi Matsumoto1, Takeshi Matsushima1, Hiroshi Shimizu1 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Laboratory on Innovative Techniques for Infrastructures, Kyoto University, 3.Environmental Geosphere Engineering, Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 4.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 6.GERD, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 9.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 10.Kumamoto University, 11.Japan Meteorological Agency, 12.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM IC (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General