Japan Geoscience Union Meeting 2019

Takaya Iwasaki

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Hiroshi Sato1, Kayoko Tsuruga2, Hisatoshi Baba3, Tatsuya Ishiyama1, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4, Toshifumi Hayashi2, Yoshihiro Sekino2, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA5, Naoshi Hirata1,5 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Tokai Univerisity, 4.JGI Inc., 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:00 AM - 10:15 AM

*Takaya Iwasaki1, Noriko Tsumura2, Tanio Ito3, Kazunori Arita4, Makoto Matsubara5, Hiroshi Sato1, Eiji Kurashimo1, Naoshi Hirata1, Susumu Abe6, Katsuya Noda7, Akira Fujiwara8, Shinsuke Kikuchi9, Kazuko Suzuki10 (1.Eathquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Association for the Development of Earthquake Prediction, 4.Hokkaido Research Center of Geology, 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 6.JAPEX, 7.GEOSYS Inc., 8.JOGMEC, 9.JGI Inc., 10.Schlumberger Ltd.)