Japan Geoscience Union Meeting 2019

Daiki Shinoyama

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Tomomi Iida1, Hiroaki Yamanaka1, Kosuke Chimoto1, Daiki Shinoyama8, Seiji Tsuno5, Masahiro Korenaga5, Nobuyuki Yamada7, Hiroe Miyake6, Tatsuo Kanno3, Michiko Shigefuji3, Masayuki Yoshimi2, Shinichi Matsushima4, Hiroshi Kawase4, Kimiyuki Asano4, Tomotaka Iwata4 (1.Tokyo institute of Technology, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Kyushu University, 4.Kyoto University, 5.Railway Technical Research Institute, 6.The University of Tokyo, 7.Kochi Unicersity, 8.Central Research Institute of Electric Power Industry)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Tomomi Iida1, Hiroaki Yamanaka1, Kosuke Chimoto1, Daiki Shinoyama8, Seiji Tsuno5, Masahiro Korenaga5, Nobuyuki Yamada7, Hiroe Miyake6, Tatsuo Kanno3, Michiko Shigefuji3, Masayuki Yoshimi2, Shinichi Matsushima4, Hiroshi Kawase4, Kimiyuki Asano4, Tomotaka Iwata4 (1.Tokyo institute of Technology, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Kyushu University, 4.Kyoto University, 5.Railway Technical Research Institute, 6.The University of Tokyo, 7.Kochi Unicersity, 8.Central Research Institute of Electric Power Industry)