Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kyoko Kagohara

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Shinsuke Okada1, Hideki Kosaka2, Kyoko Kagohara3, Toshifumi Imaizumi4, Kohei Abe5, Susumu Sakashita5, Atsushi Miwa5, Kouta Koshika5, Yusuke Oda5, Yuki tsukamoto6, Takahiro Miyauchi7, Tomoo Echigo8 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Kankyo Chishitsu, Co. Ltd., 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Emeritus professor of Tohoku University, 5.OYO Corporation, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Department of Earth Sciences, Graduate School and Faculty of Science, Chiba University, 8.Geo-Research Institute)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Shinsuke Okada1, Hideki Kosaka2, Kyoko Kagohara3, Toshifumi Imaizumi4, Kohei Abe5, Susumu Sakashita5, Atsushi Miwa5, Kouta Koshika5, Yusuke Oda5, Yuki tsukamoto6, Takahiro Miyauchi7, Tomoo Echigo8 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Kankyo Chishitsu, Co. Ltd., 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Emeritus professor of Tohoku University, 5.OYO Corporation, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Department of Earth Sciences, Graduate School and Faculty of Science, Chiba University, 8.Geo-Research Institute)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

10:15 AM - 10:30 AM

*Naoki IKEGUCHI1, Nobuhisa Matsuta2, Kyoko Kagohara3, Shinsuke Okada4, Daisuke Hirouchi5, Tatsuya Ishiyama1, Katsuya Noda6, Hiroshi Sato1 (1.Earthquake Resarch Institute University of Tokyo, 2.Graduate School of Education, Okayama University, 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Graduate school of Science, Tohoku University, 5.Faculty of Education, Shinshu University, 6.GEOSYS Inc.)