Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yuto Hayashida

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

*Hashimoto Tasuku1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Hiroshi Shimizu2, Yuto Hayashida1, Yuhei Yuasa1, Kaori Tsukamoto1, Yuto Yamamoto3, Kanta Miyano3, Megumi Kamizono1, Satoshi Matsumoto2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

*Hashimoto Tasuku1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Hiroshi Shimizu2, Yuto Hayashida1, Yuhei Yuasa1, Kaori Tsukamoto1, Yuto Yamamoto3, Kanta Miyano3, Megumi Kamizono1, Satoshi Matsumoto2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General

2:00 PM - 2:15 PM

*Satoshi Matsumoto1, Yoshihisa Iio2, Shin'ichi Sakai3, Aitaro Kato3, Takuo Shibutani2, Yuto Hayashida4, Group for 0.1 manten Hyper dense seismic observation (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Reasearch Institute, Kyoto University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyushu University)

2:15 PM - 2:30 PM

*Yuto Hayashida1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4, Group for "0.1 Manten" hyper dense seismic observation Group registration (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)