Japan Geoscience Union Meeting 2019

Keiko Sato

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F)

  • [J] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

4:15 PM - 4:30 PM

*Tatsuo Nozaki1,2,3,4, Takashi Nikaido5, Tetsuji Onoue6, Yutaro Takaya7,1,2,4, Keiko Sato1, Jun-Ichi Kimura8, Qing Chang8, Daisuke Yamashita6, Honami Sato4,1, Katsuhiko Suzuki1, Yasuhiro Kato2,4, Atsushi Matsuoka5 (1.JAMSTEC/R&D CSR, 2.Univ. of Tokyo, 3.Kobe Univ., 4.ChibaTech, 5.Niigata Univ., 6.Kumamoto Univ., 7.Waseda Univ., 8.JAMSTEC/D-SEG)