Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yoshitaka Nakamura

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 202 (2F)

  • [J] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

11:30 AM - 11:45 AM

*Yuuki Wada1,2, Teruaki Enoto3, Takahiro Matsumoto1, Kazuhiro Nakazawa4, Yoshihiro Furuta5, Takayuki Yuasa, Harufumi Tsuchiya5, Daisuke Yonetoku6, Tatsuya Sawano6, Kazuo Makishima1,2, Masashi Kamogawa7, Yoshitaka Nakamura8, Takeshi Morimoto9, Mitsuteru Sato10, Hideo Sakai11, Hidehito Nanto12, Tomoo Ushio13 (1.The University of Tokyo, 2.RIKEN, 3.Kyoto University, 4.Nagoya University, 5.Japan Atomic Energy Agency, 6.Kanazawa University, 7.Tokyo Gakugei University, 8.Kobe City College of Technology, 9.Kindai University, 10.Hokkaido University, 11.University of Toyama, 12.Kanazawa Institute of Technology, 13.Tokyo Metropolitan University)