Japan Geoscience Union Meeting 2019

Daisuke Sakaizawa

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 302 (3F)

  • [J] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

11:00 AM - 11:15 AM

*Shoken Ishii1, Kozo Okaoto2,1, Takuji Kubota3, Atsushi Sato4,1, Daisuke Sakaizaw3, Tomoaki Nishizawa5, Ayako Matsumoto6, Tetsuya Tugami6, Toshiyuki Ishibashi2, Taichu Y Tanaka2, Philippe Baron1, Makoto Aoki1, Riko Oki3, Masaki Satoh7, Toshiki Iwasaki8 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.JMA/MRI, 3.JAXA, 4.TIT, 5.NIES, 6.ANA, 7.University of Tokyo, 8.Tohoku University)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

  • [J] Poster
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao2, Haruhisa Shimoda3, Yoshiaki HONDA4, Koji Kajiwara4, Yoshio Awaya5, Junichi Susaki9, Takahiro Endo6, Tsuneo Matsunaga7, Yoshito Sawada7, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizutani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura10, Tadashi Imai10, Masato Hayashi10, Daisuke Sakaizawa10, Jyunpei Murooka10, Rei Mituhashi10 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Tokai University, 4.Chiba University, 5.Gifu University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology, 9.Kyoto University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency)