Japan Geoscience Union Meeting 2019

Munetaka Ueno

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General

10:45 AM - 11:05 AM

*Noriyuki Narukage1, Mitsuo Oka2, Yasushi Fukazawa3, Keiichi Matsuzaki4, Shin Watanabe4, Taro Sakao4, Sin-nosuke Ishikawa5, Kouichi Hagino6, Ikuyuki Mitsuishi5, Tsunefumi Mizuno3, Iku Shinohara4, Masumi Shimojo1, Shinsuke Takasao5, Hiroshi Tanabe7, Munetaka UENO8, Tadayuki Takahashi9, Takeshi Takashima4, Masayuki Ohta4 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.Space Sciences Laboratory, The University of California, Berkeley, 3.Hiroshima University, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, 5.Nagoya University, 6.Tokyo University of Science, 7.The University of Tokyo, 8.Kobe University, 9.Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe)

11:50 AM - 12:10 PM

*Yuichiro Ezoe1, Yoshizumi Miyoshi2, Satoshi Kasahara3, Ryu Funase3, Harunori Nagata4, Hiroshi Nakajima5, Kumi Ishikawa6, Atsushi Yamazaki6, Hiroshi Hasegawa6, Junko Hiraga7, Masaki Fujimoto6, Kazuhisa Mitsuda6, Munetaka Ueno8, Hiroyuki Koizumi3, Yasuhiro Kawakatsu6, Takahiro Iwata6, Hironori Sahara1 (1.Tokyo Metropolitan University, 2.Nagoya University, 3.University of Tokyo, 4.Hokkaido University, 5.Kanto Gakuin University, 6.ISAS/JAXA, 7.Kansei Gakuin University, 8.Kobe University)