Japan Geoscience Union Meeting 2019

Toshihiko Kadono

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

11:15 AM - 11:30 AM

*Masahiko Arakawa1, Takanao Saiki2, Toshihiko Kadono3, Yasuhiko Takagi4, Koji Wada5, Yu-ichi Iijima2, Hiroshi Imamura2, Chisato Okamoto1, Yuri Shimaki2, Kei Shirai2, Satoru Nakazawa2, Masahiko Hayakawa2, Naru Hirata6, Hajime Yano2, Hirotaka Sawada2, Kazunori Ogawa1, Ko Ishibashi5, Hiroshi Kimura5, Masanori Kobayashi5, Naoya Sakatani2, Hajime Hayakawa2, Rie Honda7, Seiji Sugita8, Tomokatsu Morota9, Shingo Kameda10, ERI TATSUMI8, Chikatoshi Honda6, yokota yasuhiro2, Toru Kouyama11, Manabu Yamada5, Hidehiko Suzuki12, Kazuo Yoshioka13, Yuichiro Cho8, Moe Matsuoka2 (1.Graduate School of Science, Kobe University, 2.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 3.University of Occupational and Environmental Health, 4.Aichi Toho University, 5.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 6.Dep. of Computer Science and Engineering, Univ. of Aizu, 7.Department of Science and Technology, System of Natual Science, Kochi University, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science Sciece, The University of Tokyo, 9.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 10.School of Science, Rikkyo University, 11.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 12.Department of physics, Meiji university, 13.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General

2:45 PM - 3:00 PM

*Hikaru Yabuta1, Hikaru Fujioka2, Tatsuhiro Sakaiya2, Tadashi Kondo2, Sohsuke Ohno3, Kosuke Kurosawa3, Toshihiko Kadono4, Keisuke Shigemori5, Yoichiro Hironaka5, Takamitsu Yamanaka6 (1.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 2.Osaka University, Department of Earth and Space Science, 3.Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Research Center (PERC), 4.University of Occupational and Environmental Health, 5.Osaka University, Institute of Laser Engineering, 6.Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research, Shanghai, China)