Japan Geoscience Union Meeting 2019

Chiho Sugimoto

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

2:30 PM - 2:45 PM

*Chiho Sugimoto1, Eri Tatsumi1, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada2, Yasuhiro Yokota2, Naoya Sakatani2, Masahiko Hayakawa2, Moe Matsuoka2, Rie Honda3, Tomokatsu Morota4, Shingo Kameda5, Manabu Yamada6, Toru Kouyama7, Hidehiko Suzuki8, Chikatoshi Honda9, Kazunori Ogawa10, Deborah Domingue11, Patrick Michel12, Seiji Sugita1 (1.University of Tokyo, 2.JAXA/ISAS, 3.Kochi University, 4.Nagoya University, 5.Rikkyo University, 6.Chiba Institute of Technology, 7.AIST, 8.Meiji University, 9.University of Aizu, 10.Kobe University, 11.Planetary Science Institute, 12.Nice Observatory)