Japan Geoscience Union Meeting 2019

Ryuhei Yamada

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

3:45 PM - 4:00 PM

*Noriyuki Namiki1,2, Takahide Mizuno3, Hiroki Senshu4, Hirotomo Noda1,2, Koji Matsumoto1,2, Naru Hirata5, Ryuhei Yamada5, Yoshiaki Ishihara6, HItoshi Ikeda3, Hiroshi Araki1,2, Keiko Yamamoto1,2, Shinsuke Abe7, Fumi Yoshida4, Arika Higuchi1, Sho Sasaki10, Shoko Oshigami1, Seiitsu Tsuruta1, Kazuyoshi Asari1, Seiichi Tazawa1, Makoto Shizugami1, Hideaki Miyamoto8, Hirohide Demura5, Jun Kimura10, Toshimichi Otsubo9 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 3.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 4.Chiba Institute of Technology, 5.The University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Nihon University,8Osaka University, 8.The University of Tokyo, 9.Hitotsubashi University, 10.Osaka University)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

11:15 AM - 11:30 AM

*Shinsuke Abe1, Nicholas Moskovitz2, Fumi Yoshida3, Katsutoshi Ohtsuka4, Ito Takashi5, Ryota Fuse1, Masahisa Yanagisawa6, Ryuhei Yamada7 (1.Department of Aerospace Engineering, College of Science and Technology, Nihon University, 2.Lowell Observatory, 3.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 4.Tokyo Meteor Network, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.The University of Electro-Communications, 7.The University of Aizu, Department of Computer Science and Engineering)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 30, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

9:00 AM - 9:15 AM

*Keisuke Onodera1,2, Taichi Kawamura3, Satoshi Tanaka2, Yoshiaki Ishihara4, Takuto Maeda5, Masahisa Yanagisawa6, Yuki Uchida6, Shinsuke Abe7, Ryuhei Yamada8, Takaya Okamoto2 (1.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 2.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Insitut de Physique du Globe de Paris, 4.National Institute for Environmental Studies, 5.Hirosaki University, 6.The University of Electro-Communications, 7.Nihon University, 8.University of Aizu)