Japan Geoscience Union Meeting 2019

Shinji Kawasaki

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Hiroshi Sato1, Kayoko Tsuruga2, Hisatoshi Baba3, Tatsuya Ishiyama1, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4, Toshifumi Hayashi2, Yoshihiro Sekino2, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA5, Naoshi Hirata1,5 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Tokai Univerisity, 4.JGI Inc., 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

3:45 PM - 4:00 PM

*Kayoko Tsuruga1, Hiroshi Sato2, Hisatoshi Baba3, Yoshihiro Sekino1, Toshifumi Hayashi1, Hayato Kondotec1, Chiharu Aoyama1, Tetsutaro Aikawa1, Tatsuya Ishiyama2, Masanao Shinohara2, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Tokai University, 4.JGI, Inc.)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General