Japan Geoscience Union Meeting 2019

Session information

[E] Poster

P (Space and Planetary Sciences ) » P-PS Planetary Sciences

[P-PS03] Solar System Small Bodies: A New Frontier Arising Hayabusa 2, OSIRIS-REx and Other Projects

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

convener:Masateru Ishiguro(Department of Physics and Astronomy, Seoul National University), Taishi Nakamoto(Tokyo Institute of Technology), Masanao Abe(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Olivier S Barnouin(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory)

In June 2018, the Hayabusa 2 spacecraft arrived at the target asteroid Ryugu after three and half years journey. In addition, another spacecraft, OSIRIS-REx will soon arrive at its destination Bennu. With these arrivals, the solar system research is about to enter a new era. We have organized this small bodies session since 2012 and had a broad range of discussions from viewpoints of laboratory experiments, observations, space explorations, theoretical modeling, and sample analyses. In particular, this time, we aim to hold this session to bring the latest research on solar system small bodies, focusing on the initial results of Hayabusa 2 and OSIRIS-REx. Presentations in the related fields other than these two asteroidal missions are also welcomed.

*Marika Ishida1, Koto Amano1, Keiichi Moroi1, ERI TATSUMI2, Tra-Mi Ho10, Shingo Kameda1, Seiji Sugita2, Rie Honda3, Tomokatsu Morota4, yokota yasuhiro5, Toru Kouyama6, Hidehiko Suzuki7, Manabu Yamada8, Naoya Sakatani5, Chikatoshi Honda9, Masahiko Hayakawa5, Kazuo Yoshioka2, Moe Matsuoka5, Yuichiro Cho2, Hirotaka Sawada5 (1.Rikkyo Univ., 2.Univ. of Tokyo, 3.Kochi Univ., 4.Nagoya Univ., 5.JAXA/ISAS, 6.AIST, 7.Meiji Univ., 8.Chiba Inst. Tech, 9.Univ. of Aizu, 10.DLR)

*Jooyeon Geem1, Masateru Ishiguro1, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda2, Hiroyuki Naito3, Hidekazu Hanayama4, yoonyoung kim10, Yuna G. Kwon1, Sunho Jin1, Tomohiko Sekiguchi5, Ryo Okazaki5, Jeremie J. Vaubaillon6, Masataka Imai7, Tatsuharu Oono8, Yuki Futamuts8, Seiko Takagi8, Mitsuteru Sato8, Kiyoshi Kuramoto8, Makoto Watanabe9 (1.Astronomy program, Dept of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Okayama Observatory, Kyoto University, 3.Nayoro Observatory, 4.Ishigakijima Astronomical Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, 5.Hokkaido University of Education, 6.Observatoire de Paris, I.M.C.C.E., 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 9.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 10.Max Planck Institute for Solar System Research)

*Tatsuaki Okada1,2, Tetsuya Fukuhara3, Satoshi Tanaka1, Makoto Taguchi3, Takehiko Arai4, Naoya Sakatani1, Yuri Shimaki1, Hiroki Senshu5, Yoshiko Ogawa6, Hirohide Demura6, Kentaro Suko6, Kohei Kitazato6, Toru Kouyama7, Tomohiko Sekiguchi8, Jun Takita9, Sunao Hasegawa1, Tsuneo Matsunaga10, Takehiko Wada1, Takeshi Imamura2, Jorn Helbert11, Thomas G. Mueller12, Axel Hagermann13, Jens Biele11, Matthias Grott11, Maximiliam Hamm11, Marco Delbo14, Yukio Yamamoto1, Naru Hirata6, Naoyuki Hirata15, Fuyuto Terui1, Takanao Saiki1, Satoru Nakazawa1, Makoto Yoshikawa1, Sei-ichiro WATANABE1,16, Yuichi Tuda1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Rikkyo University, 4.Ashikaga University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.University of Aizu, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 8.Hokkaido University of Education, 9.Hokkaido Kitami-Hokuto High School, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.German Aerospace Center, 12.Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, 13.University of Stirling, 14.Observatoire de la Côte d'Azur, 15.Kobe University, 16.Nagoya University)

*Takehiko Arai1, Hirohide Demura2, Toru Kouyama7, Naoya Sakatani3, Kentaro Suko2, Yuri Shimaki3, Hiroki Senshu5, Tomohiko Sekiguchi6, Yoshiko Ogawa2, Sunao Hasegawa3, Takehiko Wada3, Takeshi Imamura10, Tsuneo Matsunaga9, Jun Takita8, Kohei Kitazato2, Makoto Taguchi4, Tetsuya Fukuhara4, Satoshi Tanaka3, Tatsuaki Okada3 (1.Ashikaga University, 2.The University of Aizu, 3.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 4.Rikkyo University, 5.Chiba Institute of Technology, 6.Hokkaido University of Education, 7.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 8.Hokkaido Kitami Hokuto High School, 9.National Institute for Environmental Studies (NIES), 10.The University of Tokyo)

*Yuna G Kwon1, Masateru Ishiguro1, Jungmi Kwon2, Daisuke Kuroda3, Myungshin Im1, Changsu Choi1, Motohide Tamura4, Takahiro Nagayama5, Nobuyuki Kawai6, Jun-ichi Watanabe7 (1.Seoul National Univ., 2.ISAS/Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Okayama Astrophysical Observatory, 4.The Univ. of Tokyo, 5.Kagoshima Univ., 6.Tokyo Institute of Technology, 7.National Astronomical Observatory of Japan)

*Ryou Ohsawa1, Akira Hirota2, Shinsuke Abe2, Daniel Kastinen3, Kero Johan3, yasunori Fujiwara4, Takuji Nakamura5, Shigeyuki Sako1, Yuto Kojima1, Jun-ichi Watanabe6 (1.Institute of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Department of Aerospace Engineering, College of Science & Technology, Nihon University, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 5.National Institute of Polar Research, 6.National Astronomical Observatory of Japan)

*Masanori Suemitsu1, Tomokatsu Morota1, Rie Honda2, Singo Kameda15, Eri Tatsumi3, Manabu Yamada4, Naoya Sakatani5, Toru Kouyama6, Yokota Yasuhiro7, Yuichiro Cho8, Hidehiko Suzuki9, Masahiko Hayakawa10, Moe Matsuoka10, Chikatoshi Honda11, Tatsuhiro Michikami12, Kazuo Yoshioka13, Kazunori Ogawa14, Hirotaka Sawada5, Seiji Sugita3 (1.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Department of Science and Technology, System of Natural Science, Kochi Unicversity, 3.Graduate School of Earth and Planetary Science, Tokyo Unicversity, 4.Planetary Exploration Reserch Center, Chiba Institute of Technology, 5.Institute of Space and Astoronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Kochi University, 8.Department of Earth and Planetary Science, Tokyo University, 9.Depertment of physics, Meiji University , 10.Department of Solar System Science, Institute of Space and Astoronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 11.Aizu University, 12.Faculty of Engineering, Kindai University, 13.Graduate School of frontier Science, Tokyo University, 14.Kobe University, 15.Rikkyo University)

*Masateru Ishiguro1, Jooyeon Geem1, Hiroyuki Naito2, Yoonsoo P. Bach1, Daisuke Kuroda3, Tatsuharu Ono4, Seiko Takagi4, Mitsuteru Sato4, Kiyoshi Kuramoto4, Tomohiko Sekiguchi5, Masataka Imai6, Makoto Watanabe7, Katsuhito Ohtsuka8, Sunao Hasegawa9, Takashi Ito10, Fumi Yoshida11, Tomoko Arai11 (1.Department of Physics and Astronomy, Seoul National University, 2.Nayoro Observatory, 3.Okayama Observatory, Kyoto University, 4.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 5.Hokkaido University of Education, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Department of Applied Physics, Okayama University of Science, 8.Tokyo Meteor Network, 9.Japan Aerospace Exploration Agency, 10.National Astronomical Observatory of Japan, 11.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

*Haruna Sugahara1,2, Yoshinori Takano1, Yuzuru Karouji3, Kazuya Kumagai4, Toru Yada3, Naohiko Ohkouchi1, Masanao Abe3, Hayabusa2 project team (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), 2. Institut de Chimie de Nice, Universite Cote dAzur, 3.Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), 4.Marine Works Japan Ltd.)

*Keiko Yamamoto1, Toshimichi Otsubo2, Koji Matsumoto1, Hirotomo Noda1, Noriyuki Namiki1, Hiroki Senshu3, Takahide Mizuno4, Naoko Ogawa4, Go Ono4, Yuya Mimasu4, Kent Yoshikawa4, Tadateru Takahashi4, Yuto Takei4, Atsushi Fujii4, Fuyuto Terui4, Takanao Saiki4, Satoru Nakazawa4, Makoto Yoshikawa4, Yuichi Tsuda4 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.Hitotsubashi University, 3.Chiba Institute of Technology, 4.Japan Aerospace Exploration Agency)

*Hikaru Yabuta1, Sei-ichiro WATANABE2, Tomoki Nakamura3, Naru Hirata4, Seiji Sugita5, Tatsuaki Okada6, Kohei Kitazato4, Yoshiaki Ishihara7, Tomokatsu Morota2, Naoya Sakatani6, Koji Matsumoto8, Koji Wada9, Shogo Tachibana5, Mutsumi Komatsu10, ERI TATSUMI5, Moe Matsuoka6, Chikatoshi Honda4, Takahiro Hiroi11, Hiroki Senshu9, Rie Honda12, Yasuhiro Yokota6, Rina Noguchi6, Yuri Shimaki6, Deborah Lorin Domingue13, Lucille Le Corre13, Antonella Barucci14, Ernest Palomba15, Shota Kikuchi6, Akira Miura6, Tomohiro Yamaguchi6, Yukio Yamamoto6, Takanao Saiki6, Satoshi Tanaka6, Makoto Yoshikawa6, Yuichi Tsuda6 (1.Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science, 2.Nagoya University, 3.Tohoku University, 4.University of Aizu, 5.The University of Tokyo, 6.ISAS/JAXA, 7.NIES, 8.NAOJ, 9.Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Research Center (PERC), 10.Sokendai, 11.Brown University, 12.Kochi University, 13.Planetary Science Institute, USA, 14.Observatoire Paris-Site de Meudon, LESIA, France, 15.INAF-IAPS, Italy.)

*yokota yasuhiro1,2, Rie Honda1, ERI TATSUMI3, Deborah Domingue4, Stefanus E. Schroeder5, Moe Matsuoka2, Seiji Sugita3, Tomokatsu Morota6, Shingo Kameda7, Toru Kouyama8, Hidehiko Suzuki9, Manabu Yamada10, Naoya Sakatani2, Chikatoshi Honda11, Masahiko Hayakawa2, Kazuo Yoshioka3, Yuichiro Cho3, Hirotaka Sawada2 (1.Kochi University, 2.ISAS/JAXA, 3.Univ. of Tokyo, 4.Planetary Science Institute, 5.DLR, 6.Nagoya Univ., 7.Rikkyo Univ., 8.AIST, 9.Meiji Univ., 10.Chiba Institute od Technology, 11.Aizu Univ.)

×

Authentication

Abstract password authentication.
Password is required to view the abstract. Please enter a password to authenticate.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In