JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yoshi-Yuki Hayashi

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

convener:Yoshi-Yuki Hayashi(Department of Planetology/CPS, Graduate School of Science, Kobe University), Masaki Ogawa(Division of General Systems Studies, Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo), Shigeru Ida(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Kanya Kusano(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

convener:Yoshi-Yuki Hayashi(Department of Planetology/CPS, Graduate School of Science, Kobe University), Masaki Ogawa(Division of General Systems Studies, Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo), Shigeru Ida(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Kanya Kusano(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

convener:Yoshi-Yuki Hayashi(Department of Planetology/CPS, Graduate School of Science, Kobe University), Masaki Ogawa(Division of General Systems Studies, Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo), Shigeru Ida(Earth-Life Science Institute, Tokyo Institute of Technology), Kanya Kusano(Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yukiko Fujisawa1, Shin-ya Murakami2, Norihiko Sugimoto1, Masahiro Takagi3, Takeshi Imamura4, Takeshi Horinouchi5, George HASHIMOTO6, Masaki Ishiwatari5, Takeshi Enomoto7, Takemasa Miyoshi8, Yoshi-Yuki Hayashi9 (1.Keio University, 2.JAXA, 3.Kyoto Sangyo University, 4.Tokyo University, 5.Hokkaido University, 6.Okayama University, 7.Disaster prevention Research Institute, Kyoto University, 8.RIKEN, 9.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Yoshi-Yuki Hayashi1, Yoshiyuki O. Takahashi1, Masaki Ishiwatari2, Kensuke Nakajima3, George HASHIMOTO4 (1.Department of Planetology/CPS, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Department of Cosmosciences, Graduate school of Science, Hokkaido University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences,Flculty of Sciences,Kyushu University, 4.Department of Earth Sciences, Faculty of Science, Okayama University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Hiroki Kashimura1, Hisashi Yashiro2, Seiya Nishizawa3, Hirofumi Tomita3, Kensuke Nakajima4, Masaki Ishiwatari5, Yoshiyuki O. Takahashi1, Yoshi-Yuki Hayashi1 (1.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, 3.RIKEN Center for Computational Science , 4.Department of Earth and Planetary Sciences, Flculty of Sciences, Kyushu University, 5.Department of Cosmosciences, Graduate school of Science, Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations