JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Noriyuki Namiki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Gaku Nishiyama1, Taichi Kawamura2, Noriyuki Namiki3, Benjamin Fernando4, Kuangdai Leng4, Takanao Saiki5, Hiroshi Imamura5, Yasuhiko Takagi6, Kei Shirai5, Masahiko Hayakawa5, Chisato Okamoto7, Hirotaka Sawada5, Yuichi Tsuda5, Kazunori Ogawa5, Masahiko Arakawa7 (1.University of Tokyo, 2.Institut de Physique du Globe de Paris, 3. RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 4.University of Oxford, 5.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Aichi Toho University, 7.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Sho Sasaki1, Shiho Kanda1, Hiroshi Kikuchi2, Tatsuhiro Michikami3, Tomokatsu Morota4, Chikatoshi Honda5, Hideaki Miyamoto6,7, Ryodo Hemmi7, Seiji Sugita4, Eri Tatsumi8, Masanori Kanamaru1, Naoya Sakatani2, Sei-ichiro Watanabe9, Noriyuki Namiki10, Terunori Irie9, Patrick Michel11, Masatoshi Hirabayashi12, Naru Hirata5, Tomoki Nakamura13, Takaaki Noguchi14, Takahiro Hiroi15, Koji Matsumoto10, Hirotomo Noda10, Shingo Kameda16, Toru Kouyama17, Hidehiko Suzuki18, Manabu Yamada19, Rie Honda20, Yuichiro Cho4, Kazuo Yoshioka4, Masahiko Hayakawa2, Moe Matsuoka2, Hirotaka Sawada2, Yokota Yasuhiro20, Makoto Yoshikawa2 (1.Department of Earth and Space Sciences, School of Science, Osaka University, 2.ISAS/JAXA, 3.Faculty of Engineering, Kindai University, 4.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 5.The University of Aizu, 6.School of Engineering, The University of Tokyo, 7.The University Museum, The University of Tokyo, 8.Instituto de Astrofisica de Canarias, 9.Division of Earth and Planetary Sciences, Nagoya University, 10.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 11.Observatoire De La Cote D'Azur, 12.Auburn University, 13.Department of Earth and Planetary Materials Sciences, Tohoku University, 14.Department of Arts and Science, Kyushu University, 15.Brown University, 16.Department of Physics, Rikkyo University, 17.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 18.Department of Physics, Meiji University, 19.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 20.Department of Science and Technology, Kochi University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Noriyuki Namiki1,2, Inatomi Yuko3, Hideyuki Usui4, Tomokatsu Morota5, Masaki N Nishino3, Makiko Ohtake3, Tomohiro Usui3 (1.RISE Project, National Astronomical Observatory of Japan, 2.SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 4.Graduate school of system informatics Kobe University, 5.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General