JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Atsushi Yamazaki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Go Murakami1, Fuminori Tsuchiya2, Ryoichi Koga2, Kazuo Yoshioka3, Masato Kagitani2, Tomoki Kimura4, Atsushi Yamazaki1, Yudai Suzuki3, Hajime Kita1, Masaki Kuwabara1, Reina Hikida3, Chihiro Tao5, Yasumasa Kasaba2, Ichiro Yoshikawa3 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 4.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, 5.National Institute of Information and Communications Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Takao M. Sato1, Takehiko Satoh2, Hideo Sagawa3, Naohiro Manago4, Yeon Joo Lee5, Shin-ya Murakami2, Kazunori Ogohara6, George HASHIMOTO7, Yasumasa Kasaba8, Atsushi Yamazaki2, Manabu Yamada9, Shigeto Watanabe1, Takeshi Imamura10, Masato Nakamura2 (1.Hokkaido Information University, 2.ISAS/JAXA, 3.Kyoto Sangyo University, 4.Chiba University, 5.Technische Universität Berlin, 6.The University of Shiga Prefecture, 7.Okayama Unviersity, 8.Tohoku University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masataka Imai1, Toru Kouyama1, Atsushi Yamazaki2, Shigeto Watanabe3, Manabu Yamada4, Shin-ya Murakami2, Takeshi Imamura5, Takehiko Satoh2, Masato Nakamura2, Kazunori Ogohara6, Takeshi Horinouchi7 (1.Advanced Industrial Science and Technology, 2.Institute of Space and Astronautical Science, 3.Hokkaido Information University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.The University of Tokyo, 6.The University of Shiga Prefecture, 7.Hokkaido University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Tomoki Kimura1, Wataru Iwakiri2, Atsushi Yamazaki3, Go Murakami3, Fuminori Tsuchiya4, Kazuo Yoshioka5, Hajime Kita3, Masaki Kuwabara3, Shin Toriumi3 (1.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, Sendai, Japan, 2.Faculty of Science and Engineering, Chuo University, Tokyo, Japan, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, Sendai, Japan, 5.Department of Complexity Science and Engineering, University of Tokyo, Kashiwa, Japan)

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba6, Ichiro Yoshikawa7 (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Tohoku University, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Tomoki Kimura1, Fuminori Tsuchiya1, Chihiro Tao2, Kazuo Yoshioka3, Hajime Kita4, Go Murakami4, Atsushi Yamazaki4, Reina Hikida3, Fumiharu Suzuki3, Ryoichi Koga1, George Clark5, Zhonghua Yao6, Yasutaka Hiraki7, Fran Bagenal8, Peter Delamere9, Keiichiro Fukazawa10, Ichiro Yoshikawa3, Masaki Fujimoto4, Hisaki Science team (1.Tohoku University, 2.NICT, 3.University of Tokyo, 4.JAXA/ISAS, 5.Johns Hopkins University / Applied Physics Laboratory, 6.Liege University , 7.Advanced Knowledge Laboratory, Inc., 8.University of Colorado Boulder, 9.University of Alaska Fairbanks, 10.Kyoto University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kazuo Yoshioka1, Ichiro Yoshikawa1, Atsushi Yamazaki2, Go Murakami2, Hajime Kita2, Fuminori Tsuchiya3, Tomoki Kimura4, Yoshizumi Miyoshi5, Satoshi Kurita5, Mariko Teramoto6 (1.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 2.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 4.Tohoku University, 5.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 6.Kyushu Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Imamura1, Hiroki Ando2, Norihiko Sugimoto4, Hideo Sagawa2, Masahiro Takagi2, Katsuyuki Noguchi8, Kazunori Ogohara7, Atsushi Yamazaki9, Takahiro Iwata9, Tomotaka Yamamoto3, Satoshi Ikari3, Yosuke Kawabata3, Shoko Sano3, Yukiko Fujisawa4, Ryu Funase3, Mutsuko Morimoto4, Mirai Abe6, Asako Hosono5 (1.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, 4.Department of Physics, Keio University, 5.Toshimagaoka Women High School, 6.Faculty of Law, Keio University, 7.School of Engineering, The University of Shiga Prefecture, 8.Department of Information and Computer Sciences, Nara Women's University, 9.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection