JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yoshiko Yamanaka

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Tatsuya Mizuta1, Tomomi Okada1, Martha K Savage2, Ryota Takagi1, Keisuke Yoshida1, Hiroshi Yakiwara3, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Katao5, Yoshiko Yamanaka6, Masahiro Kosuga7, Kei Katsumata8, Mako Ohzono8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Tohoku University , 2.Victoria University of Wellington, 3.Kagoshima University, 4.kyushu University, 5.Kyoto University, 6.Nagoya University, 7.Hirosaki University, 8.Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Masayuki Murase1, Fumiaki Kimata2, Yoshiko Yamanaka3, Takeshi Matsushima4, Hitoshi Yamashita Mori1, Daisuke Sato1, Takahiro Kunitomo3, Yuta Maeda3, Shinichiro Horikawa3, Takashi OKUDA3, Kenjoro Matsuhiro3, Kazushi Tanoue3, Kazunari Uchida4, Shin Yoshikawa5, Hiroyuki Inoue5, Takahiro Yanada6, Takahiro Kako1,6, Hiroyuki Ishimori6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Tono Research Institute of Earthquake Science, 3.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Kyushu University. , 5.Aso Volcanological Laboratory , Kyoto University, 6.Japan meteorological agency)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Ayaka Tagami1, Tomomi Okada1, Shin'ichi Sakai2, Mako Ohzono3, Kei Katsumata3, Masahiro Kosuga4, Yoshiko Yamanaka5, Hiroshi Katao6, Takeshi Matsushima7, Hiroshi Yakiwara8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Shu'ichiro Hori1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University., 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Encironmental Studies, University of NAGOYA, 6.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 8.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology