JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Shin'ichi Sakai

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

*Keiko Kuge1, Takashi Furumura2, Mitsuyuki Hoshiba3, Naoji Koizumi4, Kazuyuki Nakagawa5, Masayuki Obayashi6, Shin'ichi Sakai2, Katsuhiko Shiomi7, Keiichi Tadokoro8, Satoru Tanaka6, Hiroshi Tsuruoka2, Takahiko Uchide9, Makoto Yamano2 (1.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Meterological Research Institute, 4.School of Environmental Science, The University of Shiga Prefecture, 5.Jiji Press, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 8.Earthquake and Volcano Research Center, Nagoya University, 9.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-DS Disaster geosciences

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Ayaka Tagami1, Tomomi Okada1, Shin'ichi Sakai2, Mako Ohzono3, Kei Katsumata3, Masahiro Kosuga4, Yoshiko Yamanaka5, Hiroshi Katao6, Takeshi Matsushima7, Hiroshi Yakiwara8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Shu'ichiro Hori1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University., 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Encironmental Studies, University of NAGOYA, 6.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 8.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Yuto Hayashida1, Takumi Motokoshi1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4, Group for "0.1 manten" hyperdense seismic observation Group registration (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University , 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection