JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hiroshi Yakiwara

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Yukihiro Nakatani1, Hiroshi Yakiwara1, Shuichiro Hirano2, Reiji Kobayashi2, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Yusuke Yamashita3, Kazunari Uchida4, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Shimizu4, Kazuo Nakahigashi5, Tomoaki Yamada6, Hideji Abe7, Masanao Shinohara7 (1.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology, 6.Japan Meteorological Agency, 7.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Tatsuya Mizuta1, Tomomi Okada1, Martha K Savage2, Ryota Takagi1, Keisuke Yoshida1, Hiroshi Yakiwara3, Takeshi Matsushima4, Hiroshi Katao5, Yoshiko Yamanaka6, Masahiro Kosuga7, Kei Katsumata8, Mako Ohzono8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Tohoku University , 2.Victoria University of Wellington, 3.Kagoshima University, 4.kyushu University, 5.Kyoto University, 6.Nagoya University, 7.Hirosaki University, 8.Hokkaido University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Ayaka Tagami1, Tomomi Okada1, Shin'ichi Sakai2, Mako Ohzono3, Kei Katsumata3, Masahiro Kosuga4, Yoshiko Yamanaka5, Hiroshi Katao6, Takeshi Matsushima7, Hiroshi Yakiwara8, Takashi NAKAYAMA1, Satoshi Hirahara1, Toshio Kono1, Shu'ichiro Hori1, Toru Matsuzawa1, Group for the aftershock observations of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University., 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 5.Graduate School of Encironmental Studies, University of NAGOYA, 6.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 8.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology