JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Toshiya Kanamatsu

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Ryota Hino1, Naoki Uchida1, Masanao Shinohara2, Yoshihiro Ito3, Takeshi Iinuma4, Yasuyuki Nakamura4, Toshiya Kanamatsu4, Ken Ikehara5, Ryoko Nakata1,4 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto Univesity, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Toshiya Fujiwara1,9, Shuichi Kodaira1, Gou Fujie1, Yuka Kaiho1, Toshiya Kanamatsu1, Takafumi Kasaya2, Yasuyuki Nakamura1, Tetsuo No1, Tsutomu Takahashi1, Takeshi Sato3, Narumi Takahashi4,1, Yoshiyuki Kaneda5,1, Katharina Bachmann6, Christian dos Santos Ferreira6, Gerold Wefer6, Michael Strasser7, Tianhaozhe Sun8 (1.Research Institute for Marine Geodynamics, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Research Institute for Marine Resources Utilization, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Sapporo Regional Headquarters, Japan Meteorological Agency, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Kagawa University, 6.MARUM, University of Bremen, 7.Institute of Geology, University of Innsbruck, 8.Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada, 9.Kochi University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Asuka Yamaguchi1, Hiroaki Kurano1, Rina Fukuchi2, Kazuno Arai3, Ken Ikehara4, Toshiya Kanamatsu5, Takanori Kagoshima1, Tomoko Hanyu6, Juichiro Ashi1, Jin-Oh Park1 (1.Atomosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.DIA CONSULTANTS CO., Ltd., 3.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology , 6.KOBEC, Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*KanHsi Hsiung1, Kiichiro Kawamura2, Toshiya Kanamatsu1, Ken Ikehara3, Kazuko Usami4, Chorng-Shern Horng5, Naohiko Ohkouchi1, Nanako O. Ogawa1, Saneatsu Saito1, Masafumi MURAYAMA6 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Yamaguchi University, 3.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Japan NUS Co., Ltd., 5.Institute of Earth Sciences, Academia Sinica, 6.Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University)