JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Takao Koyama

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Shigekazu Kusumoto(Graduate School of Science and Engineering for Research, University of Toyama), Takao Koyama(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Yuji Mitsuhata(AdvancedIndustrial Science and Technology), Shigeo Okuma(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST))

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Shigekazu Kusumoto(Graduate School of Science and Engineering for Research, University of Toyama), Takao Koyama(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Yuji Mitsuhata(AdvancedIndustrial Science and Technology), Shigeo Okuma(Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST))

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Koki Aizawa1, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Yuhei Yuasa2, Dan Muramatsu2, Yuto Yamamoto2, Agnis Triahadini2, Shiori Fujita, Tasuku Hashimoto2, Keita Chiba1, Satoru ANIYA2, Kaori Tsukamoto3, Yoshiko Teguri3, Katsuaki Koike4, Hisashi Asaue4, Shinichi Takakura5, Ryokei Yoshimura6, Ken'ichi Yamazaki6, Shintaro Komatsu6, Takao Koyama7, Hiroshi Ichihara8, Tohru Yoshinaga9 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 8.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 9.Faculty of Engineering, Kumamoto University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Marceau Gresse1, Takao Koyama1, Makoto Ueshima1, Yuichi Morita1, Yoichi Sasai2, Jacques Zlotnicki3, Tsuneo Ishido4, Hideaki Hase5, Wataru Kanda6, Koki Aizawa7, Derek Weller1, Tawat Rung-Arunwan8, Yasuo Matsunaga6, Hideki Ueda9, Maki Hata1, Yusuke Yamaya10 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2.Earthquake Prediction Research Centre, Tokai University, Shizuoka, Japan, 3.CNRS, OPGC-UMR6524, Aubière, France, 4.Geological Survey of Japan, AIST, Tsukuba Ibaraki, Japan, 5.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd., Tokyo, Japan, 6.Tokyo Institute of Technology School of Science, Tokyo, Japan, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 8.Curl-E Geophysics Co., Ltd., Thailand, 9.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Tsukuba, Japan, 10.Renewable Energy Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Fukushima, Japan)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

Aoi Motoyama1, *Masahiro Ichiki1, Yasuo Ogawa2, Makoto Uyeshima3, Koichi Asamori4, Toshihiro Uchida5, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka3,6, Hideaki Hase3,8, Koki Aizawa3,7, Yusuke Yamaya3,5 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Tono Geoscience Center, Japan Atomic Energy Agency, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Graduate School of International Resource Science, Akita University, 7.Graduate School of Science, Kyushu University, 8.Geothermal Energy and Development Co. Ltd.)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Yasuo Matsunaga1, Wataru Kanda2, Shinichi Takakura3, Takao Koyama4, Tatsuji Nishizawa2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Koki Aizawa1, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Keigo Kitamura3, Yasuhiro Fujimitsu2, Mitsuru Utsugi4, Taro Shiotani, Hiroyuki Inoue4, Wataru Kanda5, Takao Koyama6, Makoto Uyeshima6, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Shinichi Takakura9, Nobuo Matsushima9, Haruhiro Inagaki8, Hiroki Saito8, Yuki Fujii8 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth Resources Engineering Faculty of Engineering, 3.International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I2CNER), 4.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 6.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.West Japan Engineering Consultants, Inc., 9.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques