JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Satoshi Yagitani

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

*Yasumasa Kasaba1, Hiroaki Misawa1, Fuminori Tsuchiya1, Tomoki Kimura1, Hajime Kita3, Atsushi Kumamoto1, Yuto Katoh1, Yoshizumi Miyoshi4, Yoshiya Kasahara5, Satoshi Yagitani4, Hirotsugu Kojima8, Baptiste Cecconi2, Lukas Wiśniewski6, Walter Puccio7, Jan Bergman7, Jan-Erik Wahlund7 (1.Tohoku University, 2.Observatoire de Paris, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagoya University, 5.Kanazawa University, 6.Astronika, 7.IRF Uppsala, 8.Kyoto University)

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Mitsunori Ozaki3, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa4, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara3, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani3, Shoya Matsuda7, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Ryuho Kataoka4, Kazuo Shiokawa2, Hiroshi Miyaoka4, Yoshimasa Tanaka4, Satonori Nozawa2, Mariko Teramoto6, Takeshi Takashima7, Iku Shinohara7, Ryoichi Fujii8 (1.Univ. of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya Univ., 3.Kanazawa Univ., 4.National Institute of Polar Research, 5.Tohoku Univ., 6.Kyushu Institute of Technology, 7.ISAS/JAXA, 8.Research Organization of Information and Systems)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General