JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Takeshi Sakanoi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba6, Ichiro Yoshikawa7 (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Tohoku University, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Takeshi Sakanoi1, Naoshi Yagi1, Yuta Hozumi2, Takuo T. Tsuda2, Takeshi Aoki2, Akinori Saito3, Takahiro Naoi5, Takanori Nishiyama4, Mitsumu K. Ejiri4 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.National Institute of Polar Research, 5.National Institute of Information and Communications Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Mizuki Fukizawa1, Takeshi Sakanoi1, Yasunobu Ogawa2, Keisuke Hosokawa3, Yoshiya Kasahara4, Shoya Matsuda5, Ayako Matsuoka6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 4.Information Media Center, Kanazawa University, 5.Institute of Space and Astronautical Science/Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Research Division for Space Plasma, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

*Takanori Nishiyama1,2, Makoto Taguchi3, Masato Kagitani4, Yasunobu Ogawa1,2, Hidehiko Suzuki5, Takeshi Sakanoi4, Fuminori Tsuchiya4, Peter Dalin6, Urban Brändström6 (1.National Institute of Polar Research, 2.The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI, 3.Rikkyo University, 4.Tohoku University, 5.Meiji University, 6.Swedish Institute of Space Physics)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Naoshi Yagi1, *Takeshi Sakanoi1, Miki Kawamura1, Kazushi Asamura2, Yoshizumi Miyoshi3, Keisuke Hosokawa4, Sarah L Jones5, Marc Lessard6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISAS/JAXA, 3.ISEE, Nagoya University, 4.Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.Goddard Space Flight Center, NASA, 6.University of New Hampshire)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Masafumi Hirahara1, Masatoshi Yamauchi2, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima4, Kazushi Asamura3, Takeshi Sakanoi6, Yoshizumi Miyoshi1, Naritoshi Kitamura5 (1.Institute of Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.Swedish Institute of Space Physics, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto University, 5.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Graduate School of Science, Tohoku University)

*Takeshi Sakanoi1, Masafumi Hirahara2, Yoshizumi Miyoshi2, Kazushi Asamura3, Keisuke Hosokawa4, Yoshifumi Saito3, Hirotsugu Kojima5, Naritoshi Kitamura7, Mizuki Fukizawa1, Shin-ichiro Oyama2, Takuo T. Tsuda4, Akinori Saito6, Harald Frey8, Nick Shneider9 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.ISEE, Nagoya University, 3.ISAS/JAXA, 4.School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications, 5.RISH, Kyoto University, 6.Graduate Shool of Science, Kyoto University, 7.Graduate Shool of Science, The University of Tokyo, 8.SSL, University of California, Berkeley, 9.LASP, University of Colorado Boulder)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Sakanoi1, Masato Kagitani1, Masahiro Hirahara2, Mikio Kurita3, Toshihisa Suzuki1, Yasumasa Kasaba1, Takahiro Obara1, Shoichi Okano1, Kuhn Jeff4, Svetlana Berdyugina5, Emilio Marcelo6 (1.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Institute for Astronomy, University of Hawaii, USA, 5.Kiepenheuer Institute for Solar Physics, Germany, 6.Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brazil)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection