JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Naoki Terada

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Kanako Seki(Graduate School of Science, University of Tokyo), Takeshi Imamura(Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo), Hiroyuki Maezawa(Department of Physical Science Osaka Prefecture University), Naoki Terada(Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Kanako Seki1, Takuya Hara2, Dave A Brain3, Rob J. Lillis2, Naoki Terada4, Hiromu Nakagawa4, Darvin E. Larson2, Dave L. Mitchell2, Gina A. Dibraccio5, Nicholas McCord Schneider3, Sonal K. Jain3, Janet G. Luhmann2, Bruce M. Jakosky3 (1.Graduate School of Science, University of Tokyo, 2.Space Sciences Laboratory, University of California, Berkeley, 3.LASP, University of Colorado, Boulder, 4.Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Goddard Space Flight Center, NASA)

*Hiromu Nakagawa1, Sonal K Jain2, Nicholas M Schneider2, Franck Montmessin3, Roger V Yelle4, Fayu Jiang4, Loic Verdier3, Takeshi Kuroda1, Nao Yoshida1, Hitoshi Fujiwara5, Takeshi Imamura6, Kaori Terada1, Naoki Terada1, Kanako Seki7, Hannes Groller4, Justin I Deighan2 (1.Planetary Atmosphere Physics Laboratory, Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, 3.Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales, 4.Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, 5.Faculty of Science and Technology, Seikei University, 6.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Toky, 7.Graduate School of Science, The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Kiyoshi Kuramoto1,2, Yasuhiro Kawakatsu2, Masaki Fujimoto2, Jean-Pierre Bibring3, David J Lawrence4, Hidenori Genda5, Naru Hirata6, Takeshi Imamura7, Shingo Kameda8, Masanori Kobayashi9, Hiroki Kusano10, Koji Matsumoto11, Patrick Michel12, Hideaki Miyamoto7, Hiromu Nakagawa13, Tomoki Nakamura13, Kazunori Ogawa2, Hisashi Otake2, Masanobu Ozaki2, Sara Russell14, Sho Sasaki15, Hirotaka Sawada2, Hiroki Senshu9, Naoki Terada13, Stephan Ulamec16, Tomohiro Usui2, Koji Wada9, Shoichiro Yokota15 (1.Hokkaido University, 2.JAXA, 3.Université de Paris-Sud, 4.The Johns Hopkins University, 5.Tokyo Institute of Technology , 6.Aizu University, 7.The university of Tokyo, 8.Rikkyo University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 11.National Astronomical Observatory of Japan, 12.Observatoire de la Côte d'Azur, 13.Tohoku University, 14.Natural History Museum, 15.Osaka University, 16.Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Atsushi Yamazaki1, Go Murakami1, Kazuo Yoshioka2, Tomoki Kimura3, Fuminori Tsuchiya4, Masato Kagitani4, Takeshi Sakanoi4, Naoki Terada5, Yasumasa Kasaba6, Ichiro Yoshikawa7 (1.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Graduate School of frontier Science, The University of Tokyo, 3.Tohoku University, 4.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, 7.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Shingo Kameda1, Jean-Pierre Bibring2, David Lawrence3, Hiroki Senshu4, Shoichiro Yokota5, Masanori Kobayashi4, Patrick Michel6, Stephan Ulamec7, Hirotaka Sawada8, Kiyoshi Kuramoto9, Kazunori Ogawa8, Koji Wada4, Tomohiro Usui8, Tomoki Nakamura10, Masaki Fujimoto8, Hidenori Genda11, Jörn Helbert7, Naru Hirata12, Takeshi Imamura13, Yasuhiro Kawakatsu8, Hiroki Kusano14, Koji Matsumoto15, Hideaki Miyamoto13, Hiromu Nakagawa10, Hisashi Otake8, Sara Russell16, Sho Sasaki5, Naoki Terada10, Sei-ichiro WATANABE17 (1.School of Science, Rikkyo University, 2.Université de Paris-Sud, 3.The Johns Hopkins University, 4.Chiba Institute of Technology, 5.Osaka University, 6.Observatoire de la Côte d'Azur, 7.Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 8.Japan Aerospace Exploration Agency, 9.Hokkaido University, 10.Tohoku University, 11.Tokyo Institute of Technology, 12.Aizu University, 13.The University of Tokyo, 14.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 15.National Astronomical Observatory of Japan, 16.Natural History Museum, 17.Nagoya University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Kazunori Ogawa1, Koji Wada2, Tomohiro Usui1, Shingo Kameda3, Tomoki Nakamura4, Kiyoshi Kuramoto5, Jean-Pierre Bibring6, Masaki Fujimoto1, Hidenori Genda7, Jörn Helbert8, Naru Hirata9, Takeshi Imamura10, Yasuhiro Kawakatsu1, Masanori Kobayashi2, Hiroki Kusano11, David Lawrence12, Koji Matsumoto13, Patrick Michel14, Hideaki Miyamoto10, Hiromu Nakagawa4, Hisashi Otake1, Sara Russell15, Sho Sasaki16, Hirotaka Sawada1, Hiroki Senshu2, Naoki Terada4, Stephan Ulamec8, Sei-ichiro WATANABE17, Shoichiro Yokota16 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Chiba Institute of Technology, 3.Rikkyo University, 4.Tohoku University, 5.Hokkaido University, 6.Université de Paris-Sud, 7.Tokyo Institute of Technology, 8.Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 9.Aizu University, 10.The University of Tokyo, 11.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 12.The Johns Hopkins University, 13.National Astronomical Observatory of Japan, 14.Observatoire de la Côte d'Azur, 15.Natural History Museum, 16.Osaka University, 17.Nagoya University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Ryoya Sakata1, Kanako Seki1, Shotaro Sakai1, Naoki Terada2, Hiroyuki Shinagawa3, Takashi Tanaka4 (1.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.National Institute of Information and Communications Technology, 4.International Center for Space Weather Science and Education, Kyushu University)

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Takeshi Kuroda1, Kosuke Takami1, Isao Murata1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki2, Hideo Sagawa3, Nicholas McCord Schneider4, Sonal Jain4, Yasumasa Kasaba1, Naoki Terada1 (1.Major in Geophysics , Graduate School of Science in Tohoku University, 2.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (IASB-BIRA), 3.Kyoto Sangyo University, 4.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Boulder, CO)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Tomoki Kimura1, Yusuke Nakauchi4, Jun Kimura2, Go Murakami4, Naoki Terada3, Hideyuki Usui6, Masaki N Nishino4, Shoichiro Yokota2, Yohei Miyake6, Kazuo Yoshioka5 (1.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, 2.Graduate School of Science, Osaka University, 3.Graduate school of science, Tohoku University, 4.JAXA/ISAS, 5.Department of Complexity Science and Engineering, Tokyo University, 6.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection