JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Nobutatsu Mochizuki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Chisato Anai1, Nobutatsu Mochizuki2, Yasuo Miyabuchi3, Mitsuru Utsugi1, Hidetoshi Shibuya2, Takahiro Ohkura1 (1.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.Earth and Environmental Science, Division of Natural Science, Faculty of Advanced Science and Technology, Kumamoto University, 3.Center for Water Cycle, Marine Environment and Disaster Management, Kumamoto University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Masahiko Sato1, Yuhji Yamamoto2, Takashi Nishioka2, Kazuto KODAMA3, Nobutatsu Mochizuki4, Masashi Ushioda5, Ryoichi Nakada6, Hideo Tsunakawa7 (1.The University of Tokyo, 2.Kochi University, 3.Doshisha University, 4.Kumamoto University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Tadahiro Hatakeyama1,2, Yu Kitahara3, Nobutatsu Mochizuki4, Yorinao Shitaoka5, Kenji Kanegae6, Hirotsugu Matsusaki7, Naoko Nakamura8 (1.Information Processing Center, Okayama University of Science, 2.Graduate School of Biosphere-Geosphere Science, Okayama University of Science, 3.Graduate School of Social and Cultural Studies, Kyushu University, 4.Faculty of Advanced Science and Technology, Kumamoto University, 5.Faculty of Geo-Environmental Science, Rissho University, 6.Archaeological Museum, The International University of Kagoshima, 7.Education Board, Ibusuki City, 8.Research Center for Archaeology, Kagoshima University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Naoto Ishikawa1, Ryokei Yoshimura2, Tesfaye Kidane Birke3, Shin-ichiro Higashino4, Shin-ichi Kagashima5, Ameha A. Mulneh6, Kirika Kitagawa5, Nobutatsu Mochizuki12, Masakazu Fujii7, Mamoru Kadoya11, Mitsuhiro Iwamoto11, Noriaki Obara9, Yo-ichiro Otofuji8, Minoru Funaki, Tetsu Kogiso10 (1.Faculty of Sustainable Design, Toyama University, 2.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University., 3.University of KwaZulu Natal, 4.Graduate School of Engineering, Kyushu University, 5.Yamagata University, 6.Addis Ababa University, 7.National Institute of Polar Research, 8.Japan Geochronology Network, 9.Robotista, 10.Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 11.X-treme Composite Japan, 12.Kumamoto University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hasegawa1, Nobutatsu Mochizuki2, Darren Gravley3, Chie Kusu1, Makoto Okada1, Nobuo Geshi5, Szabolcs Kosik4, Shibata Shohei1, Yasuaki Kaenda1 (1.Graduate School of Science and Engineering, Ibaraki University, 2.Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, 3.Geological Sciences, University of Canterbury, 4.Volcanic Risk Solutions, Massey University , 5.Geological Survey of Japan, AIST)