JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Shinichi Takakura

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Koki Aizawa1, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Yuhei Yuasa2, Dan Muramatsu2, Yuto Yamamoto2, Agnis Triahadini2, Shiori Fujita, Tasuku Hashimoto2, Keita Chiba1, Satoru ANIYA2, Kaori Tsukamoto3, Yoshiko Teguri3, Katsuaki Koike4, Hisashi Asaue4, Shinichi Takakura5, Ryokei Yoshimura6, Ken'ichi Yamazaki6, Shintaro Komatsu6, Takao Koyama7, Hiroshi Ichihara8, Tohru Yoshinaga9 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 8.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 9.Faculty of Engineering, Kumamoto University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Kei Ito1, Satoru Yamaguchi2, Tada-nori Goto3, Shigehiro Katoh4, Shinichi Takakura5, Hideki Murakami6, Kazuki Fkue2, Daigo Furukawa2 (1.Osaka City University, 2.Graduate School of Science, Osaka City University, 3.Graduate School of Science, University of Hyogo, 4.Museum of Nature and Human Activities, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Kochi University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Yasuo Matsunaga1, Wataru Kanda2, Shinichi Takakura3, Takao Koyama4, Tatsuji Nishizawa2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 2.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Koki Aizawa1, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Keigo Kitamura3, Yasuhiro Fujimitsu2, Mitsuru Utsugi4, Taro Shiotani, Hiroyuki Inoue4, Wataru Kanda5, Takao Koyama6, Makoto Uyeshima6, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Shinichi Takakura9, Nobuo Matsushima9, Haruhiro Inagaki8, Hiroki Saito8, Yuki Fujii8 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth Resources Engineering Faculty of Engineering, 3.International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I2CNER), 4.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 6.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.West Japan Engineering Consultants, Inc., 9.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)