JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Takayoshi Sano

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-CG Complex & General

*Shuichi Matsukiyo1, Takumi Higuchi2, Hiroo Murakami2, Youichi Sakawa3, Taichi Morita1, Kentaro Tomita1, Ryo Yamazaki4, Takayoshi Sano3, Yasuhiro Kuramitsu5, Shuta J Tanaka4, Natsuki Ishizaka4, Shin Kakuchi4, Shuto Sei4, Kei Sugiyama4, Masato Ota3, Shunsuke Egashira3, Tomohiro Izumi3, Kentaro Sakai5, Takumi Minami5, Hiroki Nishioka2, Mariko Takagi2, Takuto Kojima2, Kento Aihara4, Shota Kanbayashi4, Sara Tomita4, Yoshiharu Nakagawa3, Takahiro Nishimoto5, Masaki Takano5 (1.Faculty of Engineering Sciences, Kyushu University, 2.Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, 3.Institute of Laser Engineering, Osaka University, 4.Department of Physics and Mathematics, Aoyama Gakuin University, 5.Graduate School of Engineering, Osaka University)

*Yuhei Umeda1,2, Keiya Fukui1, Toshimori Sekine3,1, Marco Guaruaglini4, Alessandra Benuzzi-Mounaix4, Nobuki Kamimura1, Kento Katagiri1, Ryosuke Kodama1,2, Takeshi Matsuoka1, Kohei Miyanishi5, Alessandra Ravasio4, Takayoshi Sano2, Norimasa Ozaki1,2 (1.Graduate School of Engineering, Osaka University, 2.Institute of Laser Engineering, Osaka University, 3.Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research, 4.Ecole Polytechnique, 5.Riken, Spring-8, SACLA)