JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Kensei Kobayashi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Enya Keigo1, Yoshitaka - Yoshimura2, Satoshi - Sasaki3, Akihiko - Yamagishi1,4, Atsuo - Miyakawa4, Eiichi - Imai5, Hajime - Mita7, Takehiko Satoh1, Kensei - Kobayashi6, Yoko - Kebukawa6, Tomoka - Okada6, Hikaru - Yabuta8, Takeshi - Naganuma8, Tomoiro - Usui1, Kazuhisa - Fujita1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, 2.Tamagawa University, 3.Tokyo University of Technology, 4.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 5.Nagaoka University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Atsuo Miyakawa2, Satoshi Sasaki3, Eiichi Imai4, Keigo Enya5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, MITA Hajime7, Takeshi Naganuma8, Takehiko Satoh5, Kazuhisa Fujita5, Tomohiro Usui5 (1.Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Tokyo University of Technology, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kensei Kobayashi1, Soushi Kuramoto1, Tomohito Sato1, Miki Nakayama2, MITA Hajime2, Satoshi Yoshida3, Hitoshi Fukuda4, Yoshiyuki Oguri4, Hiromi Shibata5, Yoko Kebukawa1 (1.Department of Chemistry, Yokohama National University, 2.Fukuoka Institute of Technology, 3.National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Osaka University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Akihiko Yamagishi1,2, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Yuko Kawaguchi9, Shin-ichi Yokobori1, Kensei Kobayashi3, Mita Hajime4, Hikaru Yabuta5, Masumi Higashide6, Makoto Tabata7, Eiichi Imai8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, , 3.Yokohama National University, , 4.Fukuoka Institute of Technology, , 5.Hiroshima University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Chiba University, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Chiba Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kensei Kobayashi1, Tomohito Sato1, Takuya Yokoo1, Itsuki Sakon2, Kazumichi Nakagawa3, Hajime Yano4, Miki Nakayama5, Hajime Mita5, Hirofumi Hashimoto4, Shin-ichi Yokobori6, Akihiko Yamagishi4,6, Satoshi Yoshida7, Isao Yoda8, Hitoshi Fukuda8, Yoshiyuki Oguri8, Kazuhiro Kanda9, Hiromi Shibata3, Jun-ichi Takahashi1, Yoko Kebukawa1 (1.Yokohama National Univ., 2.Univ. Tokyo, 3.Osaka Univ., 4.JAXA/ISAS, 5.Fukuoka Inst. Tech., 6.Tokyo Univ. Pharm. Life Sci., 7.QST, 8.Tokyo Inst. Tech., 9.Univ. Hyogo)