JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Susumu Abe

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Tanio Ito1, Ken'ichi Kano2, Toshiki Watanabe3, Shintaro Abe1, Hiroshi Sato4, Takaya Iwasaki4, Tatsuya Ishiyama4, Makoto MATSUBARA5, Akira Fujiwara6, Susumu Abe7, Motonori Higashinaka7 (1.Association for the Development of Earthquake Prediction, 2.Shizuoka University, 3.Nagoya University, 4.University of Tokyo, 5.NIED, 6.Geosys, 7.JGI, Inc.)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-IS Intersection

*Hiroshi Sato1, Tatsuya Ishiyama1, Hirokazu Ishige2, Naoko Kato1, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1,6, Eiji Kurashimo1, Hidehiko Shimizu2, Shinji Kawasaki2, Susumu Abe2, Makoto MATSUBARA3, Shin Koshiya4, Tetsuo No5, Shuichi Kodaira5, Naoshi Hirata1 (1.Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.JGI, Inc., 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 4.Iwate University, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Association for the Development of Earthquake Prediction)