JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hikaru Yabuta

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hikaru Yabuta(Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science), Seiji Sugita(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science Sciece, The University of Tokyo), Misato Fukagawa(National Astronomical Observatory of Japan), Fujishima Kosuke(Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hikaru Yabuta(Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science), Seiji Sugita(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science Sciece, The University of Tokyo), Misato Fukagawa(National Astronomical Observatory of Japan), Fujishima Kosuke(Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hikaru Yabuta(Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science), Seiji Sugita(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science Sciece, The University of Tokyo), Misato Fukagawa(National Astronomical Observatory of Japan), Fujishima Kosuke(Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Hikaru Yabuta(Hiroshima University, Department of Earth and Planetary Systems Science), Seiji Sugita(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science Sciece, The University of Tokyo), Misato Fukagawa(National Astronomical Observatory of Japan), Fujishima Kosuke(Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Takayuki Hirai1, Masanori Kobayashi1, Tomoko Arai1, Hiroshi Kimura1, Ralf Srama2, Harald Krueger3, Hikaru Yabuta5, Motoo Ito6, Mario Trieloff4, Sho Sasaki7, Tomoki Nakamura8, Hajime Yano9 (1.Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Research Center, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute for Solar System Research, 4.Heidelberg University, 5.Hiroshima University, 6.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Osaka University, 8.Tohoku University, 9.Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Enya Keigo1, Yoshitaka - Yoshimura2, Satoshi - Sasaki3, Akihiko - Yamagishi1,4, Atsuo - Miyakawa4, Eiichi - Imai5, Hajime - Mita7, Takehiko Satoh1, Kensei - Kobayashi6, Yoko - Kebukawa6, Tomoka - Okada6, Hikaru - Yabuta8, Takeshi - Naganuma8, Tomoiro - Usui1, Kazuhisa - Fujita1 (1.Institute of Space and Astronautical Science, 2.Tamagawa University, 3.Tokyo University of Technology, 4.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 5.Nagaoka University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Fukuoka Institute of Technology, 8.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Akihiko Yamagishi1,2, Hirofumi Hashimoto2, Hajime Yano2, Yuko Kawaguchi9, Shin-ichi Yokobori1, Kensei Kobayashi3, Mita Hajime4, Hikaru Yabuta5, Masumi Higashide6, Makoto Tabata7, Eiichi Imai8 (1.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Department of Molecular Biology, 2.ISAS/JAXA, , 3.Yokohama National University, , 4.Fukuoka Institute of Technology, , 5.Hiroshima University, 6.Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Chiba University, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Chiba Institute of Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection