JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Kenta Ueki

Convener, Chairperson

Tue. Jul 14, 2020 2:15 PM - 3:45 PM Ch.2

 • [E] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Hiroko Watanabe(Research Center for Neutrino Science, Tohoku University), William F McDonough(Department of Earth Science and Research Center for Neutrino Science, Tohoku University, Sendai, Miyagi 980-8578, Japan), Kenta Ueki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Eiichiro Araki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Chairperson:Hiroko Watanabe(Research Center for Neutrino Science, Tohoku University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Hiroko Watanabe(Research Center for Neutrino Science, Tohoku University), William F McDonough(Department of Earth Science and Research Center for Neutrino Science, Tohoku University, Sendai, Miyagi 980-8578, Japan), Kenta Ueki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Eiichiro Araki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

convener:Tatsu Kuwatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Hiromichi Nagao(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenta Ueki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shin-ichi Ito(The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

convener:Tatsu Kuwatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Hiromichi Nagao(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenta Ueki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shin-ichi Ito(The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

convener:Tatsu Kuwatani(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Hiromichi Nagao(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Kenta Ueki(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Shin-ichi Ito(The University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Kenta Ueki1, Minami Kazuki2, Akimichi Taketa2, Tsuyoshi Iizuka3, Sanshiro Enomoto4, Nozomu Takeuchi2, Hiroyuki Tanaka2 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 4.University of Washington, Department of physics)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hanyu1, Nobukazu Seama2,3, Satoru Tanaka1, Yoshiyuki Tatsumi3,2, Shunsuke Abe2, Morihisa Hamada1, Tomoko Hanyu3, Hikaru Iwamaru3, Souko Kado2, Katsuya Kaneko2,3, Ryohei Kikuchi2, Koji Kiyosugi3, Tetsuo Matsuno3,2, Iona McIntosh1, Takashi Miyazaki1, Reina NAKAOKA3, Nobuyuki Okamoto3, Taiki Orii2, Satoshi Shimizu3, Tsuyoshi Shintani4, Keiko Suzuki-Kamata3,2, Maria Luisa Tejada1, Kenta Ueki1, Bogdan Stefanov Vaglarov1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics, 2.Kobe University, Graduate School of Science, 3.Kobe University, Kobe Ocean Bottom Exploration Center, 4.Osaka City University, Graduate School of Science)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GC Geochemistry

*Nobuko Kametani1,2, Hirochika Sumino3, Kenta Ueki4, Morihisa Hamada4, Yasuo Ishizaki5 (1.Graduate School of Science and Engineering, University of Toyama, 2.Mount Fuji Research Institute Yamanashi Prefectural Government, 3.Department of Basic Science, Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo, 4.Research Institute for Marine Geodynamics, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Faculty of Sustainable Design, University of Toyama)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

*Taroujirou Matumura1, Yasuhiro Kuwayama2, Kenta Ueki3, Tatsu Kuwatani3,6, Yasunobu Ando1, Kenji Nagata4,6, Shin-ichi Ito5, Hiromichi Nagao5 (1.Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials (CD-FMat), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, 3.Research Institute for Marine Geodynamics, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Research Center for Advanced Measurement and Characterization, National Institute for Materials Science (NIMS), 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 6.Japan Science and Technology Agency, PRESTO)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations