JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Koki Aizawa

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Koki Aizawa1, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Yuhei Yuasa2, Dan Muramatsu2, Yuto Yamamoto2, Agnis Triahadini2, Shiori Fujita, Tasuku Hashimoto2, Keita Chiba1, Satoru ANIYA2, Kaori Tsukamoto3, Yoshiko Teguri3, Katsuaki Koike4, Hisashi Asaue4, Shinichi Takakura5, Ryokei Yoshimura6, Ken'ichi Yamazaki6, Shintaro Komatsu6, Takao Koyama7, Hiroshi Ichihara8, Tohru Yoshinaga9 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Graduate School of Engineering, Kyoto University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 8.Earthquake and Volcano Research Center Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 9.Faculty of Engineering, Kumamoto University)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Tasuku Hashimoto1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Yuto Hayashida1, Kaori Tsukamoto3, Yuto Yamamoto1, Yuhei Yuasa1, Kanta Miyano1, Naoto Maesako1, Yuta Kawamura1, Hiroshi Shimizu2, Satoshi Matsumoto2, Megumi Kamizono4, Ayaho Mitsuoka1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Fukuoka Regional Headquarters, JMA, 4.DIA CONSULTANTS CO., LSD.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

*Marceau Gresse1, Takao Koyama1, Makoto Ueshima1, Yuichi Morita1, Yoichi Sasai2, Jacques Zlotnicki3, Tsuneo Ishido4, Hideaki Hase5, Wataru Kanda6, Koki Aizawa7, Derek Weller1, Tawat Rung-Arunwan8, Yasuo Matsunaga6, Hideki Ueda9, Maki Hata1, Yusuke Yamaya10 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2.Earthquake Prediction Research Centre, Tokai University, Shizuoka, Japan, 3.CNRS, OPGC-UMR6524, Aubière, France, 4.Geological Survey of Japan, AIST, Tsukuba Ibaraki, Japan, 5.Geothermal Energy Research & Development Co., Ltd., Tokyo, Japan, 6.Tokyo Institute of Technology School of Science, Tokyo, Japan, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 8.Curl-E Geophysics Co., Ltd., Thailand, 9.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Tsukuba, Japan, 10.Renewable Energy Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Fukushima, Japan)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Cancelled

*Ryokei Yoshimura1, Yasuo Ogawa2, Masato Fukai3, Jun Nakagawa1, Ayako Namigishi1, Koki Aizawa4, Yuto Yamamoto5, Tomoya Yamazaki1, Tsutomu Miura1, Mikihiro Nakamoto1, Airi Nagaoka1, Naoya Takamura6, Naoto Oshiman1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.VFRC, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.School of Science, Tokyo Institute of Technology, 4.SEVO, Faculty of Science, Kyushu University, 5.Graduate School of Science, Kyushu University, 6.NT System Design Inc.)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

Aoi Motoyama1, *Masahiro Ichiki1, Yasuo Ogawa2, Makoto Uyeshima3, Koichi Asamori4, Toshihiro Uchida5, Takao Koyama3, Shin'ya Sakanaka3,6, Hideaki Hase3,8, Koki Aizawa3,7, Yusuke Yamaya3,5 (1.Graduate School of Science, Tohoku University, 2.School of Science, Tokyo Institute of Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 4.Tono Geoscience Center, Japan Atomic Energy Agency, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Graduate School of International Resource Science, Akita University, 7.Graduate School of Science, Kyushu University, 8.Geothermal Energy and Development Co. Ltd.)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Koki Aizawa1, Kazunari Uchida1, Yuko Tsukashima1, Keigo Kitamura3, Yasuhiro Fujimitsu2, Mitsuru Utsugi4, Taro Shiotani, Hiroyuki Inoue4, Wataru Kanda5, Takao Koyama6, Makoto Uyeshima6, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Shinichi Takakura9, Nobuo Matsushima9, Haruhiro Inagaki8, Hiroki Saito8, Yuki Fujii8 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Department of Earth Resources Engineering Faculty of Engineering, 3.International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I2CNER), 4.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Volcanic Fluid Research Center, Tokyo Institute of Technology, 6.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.West Japan Engineering Consultants, Inc., 9.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Yoshiya Usui1,2, Makoto Uyeshima1, Tsutomu Ogawa1, Ryokei Yoshimura3, Naoto Oshiman3, Satoru Yamaguchi4, Hiroaki Toh5, Hideki Murakami6, Koki Aizawa7, Toshiya Tanbo8, Yasuo Ogawa9, Tadashi Nishitani10, Shin'ya Sakanaka10, Masaaki Mishina11, Hideyuki Satoh12, Tada-nori Goto13, Takafumi Kasaya14, Toru Mogi15, Yusuke Yamaya16, Ichiro Shiozaki17, Yoshimori Honkura18 (1.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.ITOCHU Techno-Solutions Corporation, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Graduate School of Science, Osaka City University, 5.Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Natural Sciences Cluster-Science and Technology Unit, Research and Education Faculty, Kochi University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 8.Tateyama Caldera Sabo Museum, 9.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 10.Graduate School of International Resource Sciences, Akita University, 11.Graduate School of Science, Tohoku University, 12.Nuclear Regulation Department, Nuclear Regulation Authority, 13.Graduate School of Life Science, University of Hyogo, 14.Japan Agency for Marine–Earth Science and Technology, 15.Faculty of Science, Hokkaido university, 16.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 17.Graduate School of Engineering, Tottori University, 18.Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology)