JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yoshihiro Tomikawa

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Kiyoka Murase1, Ryuho Kataoka2, Takanori Nishiyama2, Koji Nishimura2, Taishi Hashimoto2, Yoshimasa Tanaka2, Akira Kadokura2, Yoshihiro Tomikawa2, Masaki Tsutsumi2, Kaoru Sato3, Satoshi Kasahara3, Takefumi Mitani4, Shoichiro Yokota9, Tomoaki Hori7, Kunihiro Keika3, Nana Higashio5, Takeshi Takashima4, Yoshiya Kasahara6, Shoya Matsuda4, Masafumi Shoji7, Ayako Matsuoka4, Iku Shinohara4, Yoshizumi Miyoshi7, Tatsuhiko Sato8 (1.The Graduate University for Advanced Studies, 2.National Institute of Polar Research, 3.University of Tokyo, 4.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Kanazawa University, 7.Nagoya University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Osaka University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Cancelled

*Hideaki Nakajima1,2, Isao Murata2, Yoshihiro Nagahama1, Hideharu Akiyoshi1, Takeshi Kinase3, Masanori Takeda2, Yoshihiro Tomikawa4, Nicholas B. Jones5 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.Graduate School of Environmental Studies, Tohoku University, 3.Meteorological Research Institute, 4.National Institute of Polar Research, 5.Wollongong University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment