JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Hideo Sagawa

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Takehiko Satoh(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Kevin McGouldrick(University of Colorado Boulder), Hideo Sagawa(Kyoto Sangyo University), Thomas Widemann(Observatoire De Paris)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Takehiko Satoh(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Kevin McGouldrick(University of Colorado Boulder), Hideo Sagawa(Kyoto Sangyo University), Thomas Widemann(Observatoire De Paris)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Takehiko Satoh(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Kevin McGouldrick(University of Colorado Boulder), Hideo Sagawa(Kyoto Sangyo University), Thomas Widemann(Observatoire De Paris)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Takehiko Satoh(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Kevin McGouldrick(University of Colorado Boulder), Hideo Sagawa(Kyoto Sangyo University), Thomas Widemann(Observatoire De Paris)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Hiroki Ando1, Satoshi Ikari2, Takeshi Imamura3, Tomotaka Yamamoto2, Yosuke Kawabata2, Shoko Sano2, Norihiko Sugimoto4, Masahiro Takagi1, Hideo Sagawa1, Yukiko Fujisawa4, Mutsuko Morimoto4, Mirai Abe5, Asako Hosono6, Ryu Funase2 (1.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 2.Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Frontier Science, The University of Tokyo, 4.Department of Physics, Keio University, 5.Faculty of Law, Keio University, 6.Toshimagaoka Women High School)

*Takao M. Sato1, Takehiko Satoh2, Hideo Sagawa3, Naohiro Manago4, Yeon Joo Lee5, Shin-ya Murakami2, Kazunori Ogohara6, George HASHIMOTO7, Yasumasa Kasaba8, Atsushi Yamazaki2, Manabu Yamada9, Shigeto Watanabe1, Takeshi Imamura10, Masato Nakamura2 (1.Hokkaido Information University, 2.ISAS/JAXA, 3.Kyoto Sangyo University, 4.Chiba University, 5.Technische Universität Berlin, 6.The University of Shiga Prefecture, 7.Okayama Unviersity, 8.Tohoku University, 9.Chiba Institute of Technology, 10.The University of Tokyo)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Imamura1, Hiroki Ando2, Norihiko Sugimoto4, Hideo Sagawa2, Masahiro Takagi2, Katsuyuki Noguchi8, Kazunori Ogohara7, Atsushi Yamazaki9, Takahiro Iwata9, Tomotaka Yamamoto3, Satoshi Ikari3, Yosuke Kawabata3, Shoko Sano3, Yukiko Fujisawa4, Ryu Funase3, Mutsuko Morimoto4, Mirai Abe6, Asako Hosono5 (1.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, 4.Department of Physics, Keio University, 5.Toshimagaoka Women High School, 6.Faculty of Law, Keio University, 7.School of Engineering, The University of Shiga Prefecture, 8.Department of Information and Computer Sciences, Nara Women's University, 9.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Akiho Miyamoto1, Hiromu Nakagawa1, Takeshi Kuroda1, Kosuke Takami1, Isao Murata1, Nao Yoshida1, Katsushige Toriumi1, Shohei Aoki2, Hideo Sagawa3, Nicholas McCord Schneider4, Sonal Jain4, Yasumasa Kasaba1, Naoki Terada1 (1.Major in Geophysics , Graduate School of Science in Tohoku University, 2.Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (IASB-BIRA), 3.Kyoto Sangyo University, 4.Laboratory for Atmospheric and Space Physics, Boulder, CO)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General