JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yosuke Niwa

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Shigeyuki Ishidoya1, Kentaro Ishijima2, Satoshi Sugawara3, Yosuke Niwa4, Yasunori Tohjima4, Daisuke Goto5, Kazuhiro Tsuboi2, Shohei Murayama1, Nobuyuki Aoki1, Takashi Maki2, Taichu Y Tanaka2, Takashi Nakamura6 (1.National Instutite of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2.Meteorological Research Institute, 3.Miyagi University of Education, 4.National Institute for Environmental Studies, 5.National Institute of Polar Research, 6.Japan Meteorological Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

*Tsuneo Matsunaga1, Isamu Morino1, Yukio Yoshida1, Makoto Saito1, Hibiki M Noda1, Hirofumi Ohyama1, Yosuke Niwa1, Akihide Kamei1, Fumie Kawazoe1, Tazu Saeki1, Ryoichi Imasu2, Naoko Saitoh3, Takashi Nakajima4, Teruyuki Nakajima5, Makiko Hashimoto5 (1.National Institute for Environmental Studies, 2.The University of Tokyo, 3.Chiba University, 4.Tokai University, 5.Japan Aerospace Exploration Agency)