JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Masahiko Hayashi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Takeshi Kinase1,2, Kouji Adachi1, Naga Oshima1, Kumiko Goto-Azuma3,4, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa3, Yutaka Kondo3, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata6, Tatsuhiro Mori7, Masahiko Hayashi8, Keiichiro Hara8, Hiroto Kawashima9, Kazuyuki Kita2 (1.Meteorological Research Institute, 2.Ibaraki University, 3.National Institute of Polar Research, 4.SOKENDAI, 5.The University of Tokyo, 6.Nagoya University, 7.Tokyo University of Science, 8.Fukuoka University, 9.Akita Prefectural University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Masatomo Fujiwara1, Tetsu Sakai2, Koichi Shiraishi3, Masahiko Hayashi3, Noriyuki Nishi3, Shin-Ya Ogino4, Prabir Patra4, Taku Umezawa5, Yoichi Inai6, Masato Shiotani7, Nawo Eguchi8, Takashi Shibata9, Sergey Khaykin10, Laura L. Pan11 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.Meteorological Research Institute, JMA , 3.Faculty of Science, Fukuoka University, 4.JAMSTEC, 5.NIES, 6.Tohoku University, 7.RISH, Kyoto University, 8.Kyushu University, 9.Nagoya University, 10.LATMOS/IPSL, UVSQ, Sorbonne Universites, CNRS, 11.NCAR)

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General