JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Takanori Kagoshima

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GL Geology

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GC Geochemistry

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Jih-Hsin Chang1, Jin-Oh Park2, Tzu-Ting Chen3, Asuka Yamaguchi2, Tetsuro Tsuru4, Yuji Sano2, Ho-Han Hsu3, Kotaro Shirai2, Takanori Kagoshima2, Kentaro Tanaka2, Chiori Tamura2 (1.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial and Science Technology., 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo., 3.Institute of Oceanography, National Taiwan University., 4.Tokyo University of Marine Science and Technology.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Tomoaki Morishita1,2,3, Gou Fujie2, Shigeaki Ono2, Makoto Yamano4, Kohtaro Ujiie5, Asuka Yamaguchi4, Akira Ijiri2, Tomohiro Toki6, Takanori Kagoshima4, Masahiro Ishikawa2, Ikuo Katayama7, Junichiro Kuroda4, Yohey Suzuki4 (1.Kanazawa University, 2.JAMSTEC, 3.Columbia University, 4.The University of Tokyo, 5.University of Tsukuba, 6.University of the Ryukyu, 7.Hiroshima University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Asuka Yamaguchi1, Hiroaki Kurano1, Rina Fukuchi2, Kazuno Arai3, Ken Ikehara4, Toshiya Kanamatsu5, Takanori Kagoshima1, Tomoko Hanyu6, Juichiro Ashi1, Jin-Oh Park1 (1.Atomosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 2.DIA CONSULTANTS CO., Ltd., 3.Center for Advanced Marine Core Research, Kochi University, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology , 6.KOBEC, Kobe University)