JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Maki Noguchi Aita

Convener, Chairperson

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Sohiko Kameyama(Hokkaido University), Yoko Iwamoto(Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University), Maki Aita Noguchi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Daisuke Sasano(Japan Meteorological Agency)

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

convener:Sohiko Kameyama(Hokkaido University), Yoko Iwamoto(Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University), Maki Aita Noguchi(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), Daisuke Sasano(Japan Meteorological Agency)

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Takashi Sekiya1, Yugo Kanaya1, Kengo Sudo2,1, Fumikazu Taketani1, Maki Noguchi Aita1, Akitomo Yamamoto1, Yoko Iwamoto3, Katsuhiro Kawamoto4 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University, 4.Graduate School of Maritime Sciences, Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Takafumi Hirata1, Yoshio Masuda2, Jorge García Molinos1, Keiko Sato1, Irene Alabia1, Toru Hirawake3, EIJI WATANABE4, Maki Noguchi Aita5, Sei-Ichi Saitoh1 (1.Arctic Research Center, Hokkaido University, 2.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, 4.Institute of Arctic Climate and Environment Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Earth Surface System Research Center, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

One-off sessions

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

One-off sessions

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

*Kazuyo Yamaji1, Katsuhiro Kawamoto1, Moe Tauchi1, Yoko Iwamoto2, Kazuhiko Matsumoto3, Makio Honda3, Yugo Kanaya3, Takashi Sekiya3, Maki Noguchi Aita3, Tomoki Nakayama4, Satoru Chatani5, Fumikazu Taketani3 (1.Kobe University, 2.Hiroshima University, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Nagasaki University, 5.National Institute for Environmental Studies)