JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Bogdan Stefanov Vaglarov

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

*Takeshi Hanyu1, Nobukazu Seama2,3, Satoru Tanaka1, Yoshiyuki Tatsumi3,2, Shunsuke Abe2, Morihisa Hamada1, Tomoko Hanyu3, Hikaru Iwamaru3, Souko Kado2, Katsuya Kaneko2,3, Ryohei Kikuchi2, Koji Kiyosugi3, Tetsuo Matsuno3,2, Iona McIntosh1, Takashi Miyazaki1, Reina NAKAOKA3, Nobuyuki Okamoto3, Taiki Orii2, Satoshi Shimizu3, Tsuyoshi Shintani4, Keiko Suzuki-Kamata3,2, Maria Luisa Tejada1, Kenta Ueki1, Bogdan Stefanov Vaglarov1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Research Institute for Marine Geodynamics, 2.Kobe University, Graduate School of Science, 3.Kobe University, Kobe Ocean Bottom Exploration Center, 4.Osaka City University, Graduate School of Science)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General

*Takashi Miyazaki1, J B Gill2, C Hamelin3, S M DeBari4, Tomoki Sato1, Yoshihiko Tamura1, Jun-Ichi Kimura1, Bogdan Stefanov Vaglarov1, Qing Chang1, Ryoko Senda5, Satoru Haraguchi6 (1.Research Institute for Marine Geodynamics, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.University of California, Santa Cruz, 3.University of Bergen, 4.Western Washington University, 5.Kyushu University, 6.University of Tokyo)

One-off sessions

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General

*Kazutaka Yasukawa1,2, Erika Tanaka1, Takashi Miyazaki3, Bogdan Stefanov Vaglarov3, Qing Chang3, Junichiro Ohta1,2, Kentaro Nakamura1, Koichiro Fujinaga2,1, Shiki Machida2,1, Hikaru Iwamori4,3,5, Yasuhiro Kato1,2 (1.School of Engineering, The University of Tokyo, 2.ORCeNG, Chiba Institute of Technology, 3.JAMSTEC, 4.Earthquake Research Institute, The Universityof Tokyo, 5.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)