JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Masahiro Takagi

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masato Nakamura1, Atsushi Yamazaki1, Ryoma Yamashiro2, Nobuaki Ishii1, Tomoaki Toda1, Yoshifumi Futaana4, Sanjay S. Limaye3, Naoki Terada5, Hiroki Ando6, Toru Kouyama7, Takehiko Satoh1, Takeshi Imamura8, Makoto Taguchi9, Yoshi-Yuki Hayashi10, Takeshi Horinouchi11, Yeon Joo Lee12, Masahiro Takagi6, Masataka Imai7, Tetsuya Fukuhara9, Norihiko Sugimoto13, Hiroki Kashimura10, Shigeto Watanabe14, Takao M. Sato14, George L. Hashimoto15, Shin-ya Murakami1, Kevin McGouldrick16, Takumi Abe1, Chikako Hirose2, Manabu Yamada17, Kazunori Ogohara18, Ko-ichiro Sugiyama19, Shoko Ohtsuki20, Javier Peralta1, Seiko Takagi11, Naomoto Iwagami, Munetaka Ueno2, Takeshi Sakanoi5, Shingo Kameda9, Yasumasa Kasaba5, Yukihiro Takahashi11, Mitsuteru Sato11, Yoshihisa Matsuda21, Masaru Yamamoto22 (1.Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Univ. of Wisconsin, 4.IRF, 5.Tohoku Univ., 6.Kyoto Sangyo Univ., 7.AIST, 8.Univ. of Tokyo, 9.Rikkyo Univ., 10.Kobe Univ., 11.Hokkaido Univ., 12.TU Berlin, 13.Keio Univ., 14.Hokkaido Joho Univ., 15.Okayama Univ., 16.Colorado Univ., 17.Chiba Institute of Technology, 18.Univ. of Shiga prefecture, 19.National Institute of Technologuy, Matsue college, 20.Senshu Univ., 21.Tokyo Gakugei Univ., 22.Kyusyu Univ.)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Hiroki Ando1, Satoshi Ikari2, Takeshi Imamura3, Tomotaka Yamamoto2, Yosuke Kawabata2, Shoko Sano2, Norihiko Sugimoto4, Masahiro Takagi1, Hideo Sagawa1, Yukiko Fujisawa4, Mutsuko Morimoto4, Mirai Abe5, Asako Hosono6, Ryu Funase2 (1.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 2.Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Frontier Science, The University of Tokyo, 4.Department of Physics, Keio University, 5.Faculty of Law, Keio University, 6.Toshimagaoka Women High School)

One-off sessions

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yukiko Fujisawa1, Shin-ya Murakami2, Norihiko Sugimoto1, Masahiro Takagi3, Takeshi Imamura4, Takeshi Horinouchi5, George HASHIMOTO6, Masaki Ishiwatari5, Takeshi Enomoto7, Takemasa Miyoshi8, Yoshi-Yuki Hayashi9 (1.Keio University, 2.JAXA, 3.Kyoto Sangyo University, 4.Tokyo University, 5.Hokkaido University, 6.Okayama University, 7.Disaster prevention Research Institute, Kyoto University, 8.RIKEN, 9.Kobe University)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

*Takeshi Imamura1, Hiroki Ando2, Norihiko Sugimoto4, Hideo Sagawa2, Masahiro Takagi2, Katsuyuki Noguchi8, Kazunori Ogohara7, Atsushi Yamazaki9, Takahiro Iwata9, Tomotaka Yamamoto3, Satoshi Ikari3, Yosuke Kawabata3, Shoko Sano3, Yukiko Fujisawa4, Ryu Funase3, Mutsuko Morimoto4, Mirai Abe6, Asako Hosono5 (1.Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo, 2.Faculty of Science, Kyoto Sangyo University, 3.Department of Aeronautics and Astronautics, The University of Tokyo, 4.Department of Physics, Keio University, 5.Toshimagaoka Women High School, 6.Faculty of Law, Keio University, 7.School of Engineering, The University of Shiga Prefecture, 8.Department of Information and Computer Sciences, Nara Women's University, 9.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)

One-off sessions

 • [E] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

*Asako Hosono1, Yukiko Fujisawa2, Norihiko Sugimoto2, Mirai Abe2, Yukako Kikuchi3, Tomotaka Yamamoto4, Yosuke Kawabata4, Satoshi Ikari4, Hiroki Ando5, Masahiro Takagi5, Itziar Garate Lopez6, Sebastien Lebonnois7, Chi Ao8 (1.Toshimagaoka Women High School, 2.Keio University, 3.Yokohama Futaba High School, 4.Tokyo University, 5.Kyoto Sangyo University, 6.Euskal Herriko Unibertsitatea, 7.Sorbonne Universite, 8.Jet Propulsion Laboratory)