JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Yuto Hayashida

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [J] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-SS Seismology

*Tasuku Hashimoto1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Yuto Hayashida1, Kaori Tsukamoto3, Yuto Yamamoto1, Yuhei Yuasa1, Kanta Miyano1, Naoto Maesako1, Yuta Kawamura1, Hiroshi Shimizu2, Satoshi Matsumoto2, Megumi Kamizono4, Ayaho Mitsuoka1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Fukuoka Regional Headquarters, JMA, 4.DIA CONSULTANTS CO., LSD.)

One-off sessions

  • [E] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-CG Complex & General

*Yuto Hayashida1, Takumi Motokoshi1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4, Group for "0.1 manten" hyperdense seismic observation Group registration (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University , 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)