JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Naofumi Takaki

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

*Naofumi Takaki1, ERI TATSUMI1,2, Tomokatsu Morota1, Yuichiro Cho1, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada3, yokota yasuhiro3,4, Naoya Sakatani3, Masahiko Hayakawa3, Rie Honda4, Shingo Kameda5, Moe Matsuoka3, Manabu Yamada6, Chikatoshi Honda7, Toru Kouyama8, Hidehiko Suzuki9, Kazunori Ogawa3,10, Hideaki Miyamoto1, Naru Hirata7, Naoyuki Hirata10, Seiji Sugita1 (1.The University of Tokyo, 2.Instituto de Astrofísica de Canarias, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Kochi University, 5.Rikkyo University, 6.Planetary Exploration Research Center Chiba Institute of Technology, 7.The University of Aizu, 8.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 9.Meiji University, 10.Kobe University)