JpGU-AGU Joint Meeting 2020

Chiho Sugimoto

Speaker, Author, Co-Author

One-off sessions

  • [E] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences )
  • | P-PS Planetary Sciences

*Koki Yumoto1, Yuichiro Cho1, Tomokatsu Morota1, Eri Tatsumi1,10, Yokota Yasuhiro2,3, Naoya Sakatani2, Kazuo Yoshioka1, Hirotaka Sawada2, Rie Honda3, Shingo Kameda4, Manabu Yamada5, Chikatoshi Honda6, Toru Kouyama7, Moe Matsuoka2, Hidehiko Suzuki8, Kazunori Ogawa9,11, Masahiko Hayakawa2, Hideaki Miyamoto1, Chiho Sugimoto1, Seiji Sugita1 (1.Univ. of Tokyo, 2.JAXA, 3.Kochi Univ., 4.Rikkyo Univ., 5.PERC, Chiba Institute of Technology, 6.Univ. of Aizu, 7.AIST, 8.Meiji Univ., 9.JSEC, JAXA, 10.Instituto de Astrofisica de Canarias, 11.Kobe Univ.)